utorok 27. októbra 2020

Upozorňujeme: Prístup pre operátorov

V súvislosti s druhou vlnou šírenia ochorenia COVID-19 apeluje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na majiteľov a správcov nehnuteľností, aby vychádzali v ústrety telekomunikačným operátorom a umožnili im najmä v prípadoch opráv porúch a údržby sietí prístup k ich infraštruktúre. Táto povinnosť prístupu vyplýva priamo zo zákona o elektronických komunikáciách. 

Telekomunikační operátori si musia plniť svoje zákonné povinnosti, pričom v súčasnej situácii zaznamenávajú nárast prevádzky v ich sieťach, lebo zabezpečujú často hlavné alebo jediné spojenie s okolitým svetom v čase, kedy z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 je potrebné ostať doma. Vyskytli sa prípady, že majitelia a správcovia nechceli vpustiť telekomunikačných operátorov do budovy alebo na pozemok aj napriek tomu, že používajú ochranné prostriedky na zamedzenie šírenia COVID-19. Toto spôsobuje problémy telekomunikačným operátorom, negatívne ovplyvňuje riadne fungovaniu štátu a v konečnom dôsledku spôsobuje problémy všetkým občanom. Hrozí, že v prípade poruchy alebo nízkej kapacity siete sa občania nebudú môcť dostať k dôležitým informáciám, nedovolajú sa pomoci, nebudú môcť komunikovať so svojou rodinou a nebudú môcť pracovať alebo vzdelávať sa z domu.

Úrad pre telekomunikačných operátorov vypracoval Stanovisko RÚ k problematike zabezpečenia plnenia úloh podnikov podľa § 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v čase núdzového stavu v súvislosti s COVID-19, ktoré má úlohu uľahčiť komunikáciu a predísť nedorozumeniam operátorov so správcami nehnuteľností pri uplatňovaní ich práva prístupu k infraštruktúre. Zverejnené je na webových stránkach RÚ.