štvrtok 1. apríla 2021

Novinka: Pomoc pre tehotné

Od 1. apríla 2021 začne Sociálna poisťovňa poskytovať tehotným ženám po splnení zákonných podmienok novú dávku na zvýšené výdavky v období tehotenstva. Finančnú pomoc môžu získať tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené: zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné ženy, ktorým vznikne nárok na dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. 

Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia ju môžu ženy poberať aj popri práci, teda v období, kedy majú príjem, alebo poberajú iné dávky (napríklad materské, nemocenské, či rodičovský príspevok). K podmienkam priznania nároku patrí tiež dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie prerušeného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku. Pri SZČO a dobrovoľne poistených osobách nesmie navyše nedoplatok na poistnom presiahnuť 5 eur. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. týždňa tehotenstva a budú ju poberať až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom). Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov), z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 333,90 eura mesačne.

Nárok si uplatníte prostredníctvom Žiadosti o tehotenské, ktorú vystaví a očakávaný deň pôrodu v nej potvrdí gynekológ na preventívnej prehliadke na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Tlačivo sa doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Elektronický formulár bude k dispozícii na webstránke poisťovne od 1. apríla t. r. Doručiť sa môže elektronicky, poštou alebo osobne. Po ukončení tehotenstva je potrebné pobočke zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva. Rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Gynekológ na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva. Podrobné informácie o novej dávke sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Tehotenské.