streda 8. februára 2023

Aktuálne: Prognózy finančných riaditeľov

Finanční riaditelia vykazujú rekordnú úroveň rizika, index dôvery v ekonomiku zaznamenal rapídny prepad a kombinovaný vplyv vysokej inflácie, nízkeho rastu a prísnej menovej politiky naďalej ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Deloitte zverejnil 15. vydanie prieskumu CE CFO Survey, ktorý sumarizuje názory popredných finančných riaditeľov v strednej Európe vrátane Slovenska.

Vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajine nie je prekvapujúce, že finanční riaditelia majú pocit, že vonkajšie sily naďalej neúprosne pôsobia na ich spoločnosti, čím sa zvyšuje neistota a podkopáva dôvera. Nedostatok tovaru a rastúce náklady na suroviny, komodity, energie a dopravu sú príčinou vysokej inflácie, nízkeho rastu a narušenia dodávateľského reťazca. Napriek tomu sa však zdá, že v roku 2023 budú dominovať v strednej Európe expanzívne stratégie, ako sú organický rast, rast na existujúcich trhoch a digitalizácia. Index dôvery finančných riaditeľov, ktorý odráža ich optimizmus alebo jeho nedostatok, klesol na -15 %, pričom výrazný pokles zaznamenal aj index dôvery v ekonomiku (2023: -6 %, 2022: 44 %). K tomuto stavu nepochybne prispeli nižšie očakávania rastu HDP a vyššie predpovede rastu nezamestnanosti. Až 68 % opýtaných sa domnieva, že nezamestnanosť v ich krajine sa zvýši, zatiaľ čo iba 8 % sa domnieva, že klesne. Až 70 % finančných riaditeľov aj v tomto roku predpovedá nárast indexu spotrebiteľských cien. Pokles inflácie pritom očakáva len 22 % respondentov, čo súvisí s jej súčasnou vysokou úrovňou. „Prieskum poukázal na viacero pozoruhodností. Na jednej strane je sentiment ovplyvnený volatilitou a neistotami ekonomického prostredia vyvolanými exogénnymi šokmi, na druhej strane vidieť silné zameranie finančných riaditeľov na digitalizáciu, udržateľnosť a selektívne hľadanie príležitostí na rast,“ uviedol Ján Bobocký. 

Finanční riaditelia, účastníci prieskumu,  sú výrazne menej optimistickí ako vlani. Úroveň vonkajšej finančnej a ekonomickej neistoty, ktorej podniky čelia, sa zvýšila na 61 %, viac ako 90 % opýtaných predpokladá zvýšenie nákladov na pracovnú silu a celkové náklady na výrobu alebo dodávky a približne 80 % respondentov predpokladá, že sa zvýšia aj náklady na dopravu, dlhovú službu a služby súvisiace s podnikaním. Za hlavné zdroje obáv firiem v stredoeurópskom regióne v roku 2023 považujú finanční riaditelia znížený domáci dopyt (45 %), geopolitické riziko (45 %) a nedostatok kvalifikovaných odborníkov (42 %). Dôvera v perspektívu spoločnosti taktiež ukazuje negatívny trend – index klesol na 7 %. Iba štvrtina finančných riaditeľov vyjadruje optimizmus, pokiaľ ide o finančné vyhliadky ich firiem, zatiaľ čo 43 % respondentov vníma tieto vyhliadky negatívne. Príjmy budú podľa 58 % opýtaných naďalej rásť, pričom najoptimistickejší sú finanční riaditelia spoločností pôsobiacich v spotrebiteľskom sektore a v sektore technológií, médií a telekomunikácií. Z prieskumu vyplýva, že 42 % finančných riaditeľov predpokladá zníženie prevádzkových marží, tretina respondentov odhaduje, že v ich spoločnostiach nastane nárast zamestnanosti a polovica opýtaných predpokladá, že ich schopnosť splácať úvery sa nezmení.

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi uskutočňuje Deloitte od roku 2010. Posledný prieskum sa realizoval v období od októbra do decembra 2022 a zapojilo sa doň vyše 620 finančných riaditeľov z 15 krajín strednej Európy vrátane Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Respondenti zastupujúci široké spektrum odvetví sa vyjadrili k prognózam na rok 2023. Samostatnú kapitolu v prieskume tvorili otázky týkajúce sa technológie cloud computing a riadenia dodávateľského reťazca.