streda 19. apríla 2023

EU: Menej byrokracie a administratívy

Európska komisia prijala návrh smernice, ktorá má uľahčiť rozsiahlejšie využívanie digitálnych nástrojov a postupov v oblasti práva obchodných spoločností Európskej únie. Cieľom je uľahčiť spoločnostiam cezhraničné pôsobenie a zvýšiť transparentnosť a dôveru v spoločnosti tak, že sa na úrovni EÚ verejnosti sprístupní väčšie množstvo informácií o týchto podnikoch. Pre cezhraničné spoločnosti sa tým zároveň zníži miera byrokracie, keďže vďaka osvedčeniu spoločnosti EÚ, resp. vďaka uplatňovaniu zásady „jedenkrát a dosť“ sa ročne ušetria administratívne náklady vo výške približne 437 miliónov eur. 

V snahe znížiť mieru byrokracie a zmierniť administratívnu záťaž pre cezhraničné podniky navrhované pravidlá zahŕňajú:
  • uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“, aby spoločnosti nemuseli opätovne predkladať informácie pri zakladaní pobočky alebo podniku v inom členskom štáte. Príslušné informácie sa môžu vymieňať prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov (BRIS),
  • osvedčenie spoločnosti EÚ, ktoré bude obsahovať základný súbor informácií o spoločnostiach, ktorý bude k dispozícii bezplatne vo všetkých jazykoch EÚ,
  • viacjazyčný štandardný vzor pre digitálne splnomocnenie EÚ, na základe ktorého určitá osoba získa oprávnenie zastupovať spoločnosť v inom členskom štáte,
  • odstránenie formalít, ako je potreba apostily alebo overených prekladov dokumentov spoločnosti.
Návrh predstavuje aktualizáciu existujúcich pravidiel EÚ pre spoločnosti [smernica (EÚ) 2017/1132], ktorej cieľom je ešte viac prispôsobiť tieto pravidlá digitálnemu vývoju a novým výzvam a podnietiť rast a konkurencieschopnosť na jednotnom trhu. V snahe zabezpečiť väčšiu transparentnosť a dôveru v spoločnosti sa navrhovanými pravidlami má okrem iného:
  • zabezpečiť, aby dôležité informácie o spoločnostiach (napr. o verejných obchodných spoločnostiach a skupinách podnikov) boli verejne dostupné najmä na úrovni EÚ prostredníctvom systému BRIS,
  • uľahčiť vyhľadávanie informácií o podnikoch v EÚ tak, že sa umožní vyhľadávanie v systéme BRIS a súbežne aj v dvoch ďalších systémoch EÚ, ktoré prepájajú vnútroštátne registre konečných užívateľov výhod a insolvenčné registre,
  • zabezpečiť, aby boli údaje o spoločnostiach v obchodných registroch presné, spoľahlivé a aktuálne, a to napríklad tak, že sa zabezpečí kontrola informácií o spoločnostiach pred ich zápisom do obchodných registrov vo všetkých členských štátoch.