štvrtok 20. apríla 2023

Inflácia: V marci 14,8 %

Napriek spomaleniu tempa rastu celkovej inflácie na Slovensku podľa štatistického úradu ceny potravín opätovne atakovali doterajšie maximum z decembra na úrovni 29 %. Náklady na bývanie, energie a položky súvisiace s bývaním sa mierne znížili a dostali sa na úroveň zo začiatku roka 2022. Ceny pohonných hmôt klesli medziročne na deflačnú hodnotu prvýkrát po dvoch rokoch. Pri marcovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 14,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 16 % a čistá inflácia hodnotu 12 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,1 % a čistá inflácia hodnotu 0,8 %. 

V marci 2023 tak poklesla inflácia na úroveň z októbra minulého roka na 14,8 %. Medziročne rástla od začiatku roka 2021. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v marci medzimesačne vzrástli o 1,2 %. Najväčší vplyv na infláciu mali rastúce ceny potravín. Tie v marci zdraželi o 2,1 % najmä vplyvom rastu cien mäsa o 2,2 %, zeleniny o 9,8 %, chleba a obilnín o 1,3 %, mlieka, syrov, vajec o 0,3 % (vzrástli ceny vajec), ale aj cukru a cukroviniek o 2,7 %. Klesli iba ceny olejov a tukov o 2,5 %, z nich boli nižšie hlavne ceny masla. Ceny nealkoholických nápojov vzrástli o 2 %. Druhý najväčší vplyv na infláciu majú ceny v odbore bývanie a energie. Zvýšili sa rovnako ako vo februári o 0,5 % hlavne pri vyšších cenách dodávky vody o 3,2 %, odvádzania odpadových vôd (stočné) o 2,5 % či tepelnej energie o 0,8 %. Imputované nájomné sa zvýšilo len mierne (o 0,3 %). V súvislosti so zvýšením spotrebnej dane na tabak sa zvýšili ceny tabakových výrobkov o 3,4 %, rástli aj ceny stravovacích a ubytovacích služieb o 1,6 %. Okrem toho v marci boli vyššie aj ceny odevov a obuvi, poštových služieb, zdravotníckych výrobkov, ambulantných a nemocničných služieb či služieb osobnej starostlivosti. Naopak ceny pohonných látok klesli medzimesačne o 2,4 %, napriek rastu cien za nákup dopravných prostriedkov a dopravných služieb skončil celý odbor doprava ako jediný v medzimesačnom mínuse o 0,7 %.

Medziročne sa rast cien tovarov a služieb spomalil na hodnotu 14,8 %, čo bola najnižšia hodnota inflácie za posledných šesť mesiacov. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú stále rastúce ceny potravín a zvýšenie cien nákladov na bývanie vrátane energií. Ide o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, súhrnne tvoria takmer polovicu výdavkov. Ceny potravín rastú nepretržite už tretí rok. V marci sa opäť zvýšili na 29 % a dosiahli úroveň z decembra minulého roka. Výrazne rástli ceny mäsa o 30,5 %, chleba a obilnín o 27,2 %, mlieka, syrov a vajec o 35,7 %, ale tiež zeleniny o 32,1 %, olejov a tukov o 28,3 % a cukru a cukroviniek o 30,3 %. Nealkoholické nápoje sa zvýšili až o 19,6 %. Druhý najväčší vplyv na výdavky domácností majú ceny v odbore bývanie a energie. V marci bol rast 13,6 %, dynamika rastu však mierne klesala tretí mesiac po sebe. Dlhodobý vplyv rastu cien stavebných materiálov sa prejavuje v imputovanom nájomnom, mal medziročne nárast o 13,2 % (najnižšia hodnota od decembra 2021). Vyššie ceny boli aj za dodávku vody a rôzne služby týkajúce sa obydlia o 17,8 %. Ceny pevných palív mierne poklesli na medziročnú hodnotu 45,5 %. V doprave vzrástli ceny medziročne o 2,2 %, čo je najnižšia hodnota od februára 2021. Takýto výsledok bol ovplyvnený na jednej strane rapídnym poklesom cien pohonných látok o 7,1 %, na druhej strane pretrvávajúcim rastom cien na nákup dopravných prostriedkov o 8,2 % a dopravných služieb drahších o 15 %. Zvýšili sa ceny služieb zubných lekárov, kúpeľnej starostlivosti, nemocničných služieb, farmaceutických výrobkov, poštových služieb, novín, kníh, kancelárskych potrieb, vzdelávania, stravovacích a ubytovacích služieb, výrobkov a služieb osobnej starostlivosti, sociálnych služieb.

Index spotrebiteľských cien sa v marci oproti februáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 1,2 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 14,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 15,7 % a za domácnosti dôchodcov o 15,8 %. Spolu za tri mesiace roku 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 15,1 % (za domácnosti zamestnancov o 15 %, za nízkopríjmové domácnosti o 16 %, za domácnosti dôchodcov o 16,1 %).