piatok 14. júla 2023

SR: V júni najviac bankrotovali štyridsiatnici a štyridsiatničky

V júni 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 839 osobných bankrotov. Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau v porovnaní s júnom 2022 s 862 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný pokles o 2,67 percenta a v porovnaní s májom 2023, kedy zbankrotovalo 1.025 dlžníkov ich  bolo o 18,15 percenta menej. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2023 zbankrotovalo už 72.434 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v priebehu prvých šiestich mesiacoch roka 2023 zbankrotovalo 4.698 ľudí.

„V júni zbankrotovalo aj 94 občanov s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Ľudia bez vlastného domova tak predstavovali 11,31 percenta z celkového počtu osobných bankrotov. Z nich bolo 63, resp. 67,02 percenta mužov a 31, resp. 32,98 percenta žien. Zároveň sme zaznamenali aj 23 bankrotujúcich manželských párov, plus dva manželské páry, ktoré zbankrotovali aj s deťmi. Okrem nich sme identifikovali 11 príbuzenských väzieb v konkurze,“ uvádza Jana Marková. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Nitrianskom – 172 a najmenej v Žilinskom kraji – 37. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov vzrástol v troch krajoch, najviac v Nitrianskom – o 38,71 percenta a v Košickom kraji o 33,96 percenta. V piatich krajoch počet osobných bankrotov medziročne klesol, najvýraznejšie v Žilinskom kraji – o 45,59 percenta.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júni 2023 ich pripadalo na mužov 498 a na ženy 341. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži. V medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov znížil o 3,52 percentuálneho bodu (62,88 percenta v júni 2022 vs. 59,36 percenta v júni 2023). Podiel žien v júni 2023 medziročne o 3,52 percentuálneho bodu vzrástol (37,12 percenta v júni 2022 vs. 40,64 percenta v júni 2023). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v júni 2023, malo 2,61 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v júni 2022 ich bolo 0,92 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami vysokoškolské vzdelanie malo 2,35 percenta dlžníčok (v júni 2022 ich bolo 3,44 percenta). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi v júni sa medzi mužmi stali štyridsiatnici s 31,53 percentami (v júni 2022 najviac bankrotovali tridsaťroční muži s podielom 30,44 percenta). Medzi ženami tiež najviac bankrotovali štyridsiatničky s podielom 27,86 percenta (v júni 2022 najväčšiu skupinu žien predstavovali rovnako štyridsiatničky s podielom 31,25 percenta). „Medzi bankrotujúcimi osobami prevažovali vo všetkých vekových kategóriách doposiaľ muži. Prvý krát sa stalo, že medzi šesťdesiatnikmi bol väčší počet žien, než mužov,“ upozorňuje Jana Marková.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 831 konkurzov (99,05 percenta) a 8 dlžníkov (0,95 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júni 2023 ich bolo 74 (8,82 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 765 (91,18 percenta) na majetok nepodnikateľov. Súdy zrušili 890 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 804 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 81 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.