utorok 12. septembra 2023

GDPR: Cezhraničná spolupráca

Európska komisia cíti potrebu bližšieho výkladu mechanizmov spolupráce a konzistentnosti (tzv. one stop shop), a preto prichádza s nariadením, ktoré by malo posilniť spoluprácu pri cezhraničnom presadzovaní GDPR vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie. Nariadenie si bude podľa odborníkov na ochranu osobných údajov na Slovensku vyžadovať úpravu vnútroštátnych pravidiel.

V GDPR by sa mala po novom objaviť špecifická sťažnosť pre cezhraničné spracúvanie, čo by znamenalo, že aj slovenský Úrad na ochranu osobných údajov bude nútený vykladať, či ide alebo nejde o cezhraničné spracúvanie. „Zavedenie nových mechanizmov v zmysle nariadenia by si na Slovensku mohlo v praxi vyžadovať väčšiu mieru pozornosti a „záujmu“ zo strany dozorného orgánu a to predovšetkým pri posudzovaní spracúvania osobných údajov s cezhraničným prvkom. Drvivú väčšinu prípadov spracúvania osobných údajov (a to aj pri spracúvaní s cezhraničným prvkom) totiž v súčasnosti dozorný orgán rieši iba na lokálnej úrovni,“ hovorí Jakub Berthoty. Nové pravidlá prinesú aj novú, predpísanú formu sťažnosti, ktorej výsledkom bude jednotný vzhľad podania a jednotný prístup k potrebným informáciám na posúdenie sťažností. Malo by sa tiež zrýchliť riešenie prípadných sporov a strany sporu by mali byť lepšie pripravené na predpokladaný výsledok.

„Napriek tomu, že cieľom nariadenia nie je úprava vnútroštátnych pravidiel môžeme predpokladať, že prijatie nového nariadenia bude pre Slovensko znamenať úpravu zákona o ochrane osobných údajov a úpravu aj vnútroštátnych procesných pravidiel pri presadzovaní GDPR na národnej úrovni tak, aby sa zjednotili s nariadením a procesnými postupmi pri cezhraničnom spracúvaní namiesto aplikovania rozličných postupov. Veríme, že Slovensko zaujme k novému nariadeniu Komisie pozitívny prístup a za účelom riadneho zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich obyvateľov a zjednodušenia niektorých procesov implementuje nové prvky nielen do zákona o ochrane osobných údajov, ale predovšetkým do praxe,“ uzatvára advokát Berthoty.