streda 13. septembra 2023

Superodpočet: V roku 2022

Na základe prvého zverejneného zoznamu subjektov uplatňujúcich si superodpočet na výskum a vývoj v daňových priznaniach za rok 2022 ho na Slovensku využilo podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau zatiaľ 171 subjektov. Spoločne čerpali vyše 40 miliónov eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili takmer 8,5 miliónov eur.

Priebežné výsledky čerpania superodpočtu za rok 2022 tak počtom subjektov aj objemom uplatneného superodpočtu pripomínajú finálne výsledky roka 2017, kedy sadzba superodpočtu bola iba 25 %. Situácia v zozname je však podstatne iná: vtedy takmer polovica uplatneného superodpočtu pripadala na U. S. Steel Košice, ktorý v prvom zozname za rok 2022 zatiaľ nie je. Maximálny superodpočet z priebežných výsledkov roka 2022 má hodnotu iba 2,6 mil. eur.

V histórii superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj bude rok 2022 zaznamenaný ako rok návratu k 100-percentnej sadzbe. Po dvoch rokoch, v ktorých si daňové subjekty mohli v daňových priznaniach zo svojho výsledného daňového základu odpočítať ešte dvojnásobok všetkých nákladov, ktoré vynaložili na projekty vlastného výskumu a vývoja, v roku 2022 si mohli dodatočne znížiť daňový základ už len o sumu rovnajúcu sa vynaloženým výdavkom. Odpočet mohli aj v tomto roku navýšiť ešte o 100 percent kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach – táto možnosť zostala zachovaná bez zmeny. „Priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu naznačujú, že zníženie sadzby na polovicu ovplyvní nielen objem uplatneného superodpočtu, ale aj počet záujemcov o využitie tohto daňového nástroja podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja. Hoci najsilnejší býva zoznam z daňových priznaní odložených do konca júna, obávame sa, že finálne výsledky za rok 2022 neprekročia dosiaľ najúspešnejší rok 2021. Nedoriešené problémy daňovej istoty tohto nástroja a nemožnosť uplatniť si v rámci neho aj náklady na nakupované služby pre účely vlastného výskumu a vývoja v kombinácii s polovičnou sadzbou môžu pôsobiť demotivačne,“ uvádza autorka analýzy Jana Šnircová.