utorok 31. októbra 2023

EU: : Boj proti hrozbe zo strany civilných dronov

Hoci Európska únia sťažila používanie niektorých dronov na nekalé účely, ich rýchlo sa rozvíjajúce funkcie predstavujú rastúce bezpečnostné riziká. Zneužívajú ich pašeráci a obchodníci s drogami, pričom podozrivé drony boli spozorované v blízkosti kritickej infraštruktúry, čo naznačuje potenciálne zneužitie na účely nepriateľského zhromažďovania informácií. Nezákonné používanie dronov môže mať navyše vplyv aj na osobnú bezpečnosť a právo jednotlivcov na súkromie, najmä keď sa drony prevádzkujú v obytných oblastiach. Európska komisia preto prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov určených na civilné použitie.

Oznámenie stanovuje komplexnú politiku EÚ v oblasti boja proti dronom s cieľom zabezpečiť, aby rýchly technologický vývoj a rastúci počet dronov neviedli k nekontrolovanému nárastu hrozieb v civilnom priestore. Slúži tiež na vytvorenie harmonizovaného politického rámca a dosiahnutie dohody na spoločnom výklade príslušných postupov na riešenie nepretržite sa vyvíjajúcich hrozieb. Do roku 2027 sa uskutoční priebežné hodnotenie, pričom úplná revízia programu EÚ na obranu proti dronom je naplánovaná najneskôr do roku 2030. K oznámeniu sú priložené dve príručky vypracované Spoločným výskumným centrom Európskej komisie, ktoré obsahujú praktické usmernenia týkajúce sa kľúčových technických aspektov politiky EÚ v oblasti dronov.

V predloženom oznámení sa uvádzajú rôzne opatrenia súvisiace s budovaním komunít a výmenou informácií medzi členskými štátmi, ako aj jasné opatrenia zamerané na ich podporu formou usmerňovania, odbornej prípravy, financovania a operačných postupov. Stanovuje sa v ňom šesť jasných činností na účinné vykonávanie politiky EÚ v oblasti dronov:
• Výmena osvedčených postupov a informácií zjednodušením práce v rámci existujúcich iniciatív a zriadením expertnej skupiny Komisie pre obranu proti dronom.
• Preskúmanie regulačných opatrení identifikovaním regulačných potrieb a možnosti harmonizácie právnych predpisov a postupov v celej EÚ.
• Pomoc členským štátom pri výbere z rozsiahlej škály komerčných kybernetických a nekybernetických technológií v oblasti obrany proti dronom, ktoré sú dostupné na trhu, a to poskytovaním poradenstva a usmernení napríklad prostredníctvom osobitnej expertnej skupiny pre obranu proti dronom, ako aj v rámci činnosti Spoločného výskumného centra (JRC).
• Ponuka praktických usmernení a operačnej podpory členským štátom formou rozšírenia existujúcej odbornej prípravy v oblasti obrany proti dronom napríklad na súkromný sektor zaisťujúci bezpečnosť a na orgány presadzovania práva.
• Podpora výskumu a inovácií prostredníctvom dostupných rozpočtových programov, ako je Horizont Európa.
• Zvýšenie finančnej podpory prostredníctvom vyhlásenia výzvy na predkladanie návrhov týkajúcich sa riešení na obranu proti dronom v rámci pracovných programov tematického nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť na roky 2026 – 2027.