štvrtok 14. decembra 2023

EU: Práva občanov

Pri príležitosti 30. výročia európskeho občianstva Európska komisia predkladá balík opatrení na posilnenie práv vyplývajúcich z občianstva EÚ. Komisia navrhuje zmenu pravidiel stanovených v smernici o konzulárnej ochrane tak, aby v čase krízy smernica poskytovala ochranu a podporu občanom EÚ v zahraničí. V rámci tohto balíka predkladá aj nové usmernenia o práve na voľný pohyb, príručku osvedčených volebných postupov pre občanov so zdravotným postihnutím, kompendium elektronického hlasovania, ako aj príručku k občianstvu EÚ.

Návrh zrevidovať smernicu o konzulárnej ochrane EÚ sleduje, aby zabezpečovala lepšiu a jednoduchšiu ochranu občanov EÚ v tretej krajine, v ktorej ich domovská krajina nemá konzulát ani veľvyslanectvo. Občania EÚ by tak mali možnosť získať jasnejšie informácie a uplatniť svoje právo na pomoc a ochranu. Návrh zahŕňa opatrenia, ktorých cieľom je: 
  • zjednodušiť postupy a čo najlepšie využiť sieť delegácií EÚ a veľvyslanectiev a konzulátov členských štátov po celom svete, aby mohli lepšie pomáhať občanom v núdzi,
  • posilniť kroky týkajúce sa pripravenosti a reakcie na krízy, napríklad vykonávaním pravidelných konzulárnych krízových cvičení a vypracovaním konzulárnych krízových plánov s posúdením možných rizík a odhadom počtu občanov EÚ prítomných v jednotlivých krajinách,
  • vysielať spoločné tímy konzulárnych expertov na posilnenie diplomatického a konzulárneho zboru v krízových situáciách.
Revidované usmernenia o voľnom pohybe majú pomôcť orgánom členských štátov a vnútroštátnym súdom správne uplatňovať pravidlá EÚ o voľnom pohybe. Predchádzajúca verzia usmernení z roku 2009 bola aktualizovaná, aby sa zohľadnil predovšetkým vývoj judikatúry Súdneho dvora s ohľadom na rozmanitosť rodín vrátane dúhových rodín. Nové usmernenia ponúkajú právny a praktický výklad kľúčových otázok týkajúcich sa práv na voľný pohyb a príklady.

V príručke osvedčených volebných postupov pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorá bola avizovaná v stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, sa uvádza súbor osvedčených volebných postupov z rôznych členských štátov, ktoré majú ďalej zlepšovať účasť zdravotne postihnutých občanov na volebnom procese. Predstavené kompendium elektronického hlasovania je zbierkou postupov elektronického hlasovania a iných informačno-komunikačných technologických postupov z rôznych členských štátov s cieľom ďalej podporovať uplatňovanie volebných práv v EÚ. Komisia predkladá aj príručku k občianstvu EÚ, ktorá poskytne občanom EÚ najdôležitejšie informácie o ich právach. Zameriava sa najmä na mladých ľudí a ľudí, ktorí občianstvo EÚ získali len nedávno.