streda 3. januára 2024

EU: Osvedčenie o rodičovstve

Dva milióny detí môžu v súčasnosti čeliť situácii, v ktorej ich rodičia nie sú uznaní v inom členskom štáte. Hoci právo Európskej únie už vyžaduje, aby bolo rodičovstvo uznané na základe práv dieťaťa v EÚ, nie je to tak v prípade práv dieťaťa podľa vnútroštátneho práva. Parlament vyzval na cezhraničné uznávanie adopcií v roku 2017 a uvítal iniciatívu Európskej komisie - cieľom návrhu jej nariadenia je odstrániť existujúce medzery a zabezpečiť, aby všetky deti mohli mať rovnaké práva v každom členskom štáte. Parlament tak podporil uznanie rodičovstva v celej EÚ bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo do akej rodiny patrí.

Europoslanci podporili návrh právnych predpisov, ktoré majú zabezpečiť, že keď rodičovstvo stanoví krajina EÚ, ostatné členské štáty ho uznajú. Cieľom je zaistiť, aby deti mali rovnaké práva na národnej úrovni v rámci danej krajiny, pokiaľ ide o vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, opatrovníctvo alebo dedenie. Po konzultácii s parlamentom teraz vlády EÚ jednomyseľne rozhodnú o konečnom znení pravidiel.

Pokiaľ ide o stanovenie rodičovstva na vnútroštátnej úrovni, členské štáty sa budú môcť rozhodnúť, či napr. prijmú náhradné materstvo, ale budú musieť uznať rodičovstvo stanovené inou krajinou EÚ bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo v akej rodine žije. Členské štáty budú mať možnosť neuznať rodičovstvo, ak je to zjavne nezlučiteľné s ich verejným poriadkom, hoci to bude možné len v presne vymedzených prípadoch. Každý prípad sa bude musieť posudzovať individuálne, aby sa zabezpečilo, že nedochádza ku diskriminácii, napr. voči deťom rodičov rovnakého pohlavia.

Poslanci tiež schválili zavedenie európskeho osvedčenia o rodičovstve, ktorého cieľom je znížiť byrokraciu a uľahčiť uznávanie rodičovstva v EÚ. Hoci nenahrádza vnútroštátne dokumenty, môže sa používať namiesto nich a bude prístupné vo všetkých jazykoch EÚ a v elektronickom formáte.