utorok 19. marca 2024

EU: Povinnosti a práva aktu o digitálnych trhoch

Európska komisia ešte v septembri 2023 označila šesť spoločností Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft a ByteDance za strážcov prístupu a tí sú od 7. marca 2024 povinní úplne dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch. Účelom je zabezpečiť spravodlivé trhy v digitálnom sektore umožňujúce hospodársku súťaž. Akt zavádza nové pravidlá pre 10 určených základných platformových služieb, akými sú internetové vyhľadávače, on-line trhoviská, obchody s aplikáciami, on-line inzercia a zasielanie správ, a európskym podnikom aj koncovým používateľom dáva nové práva.

Komerční používatelia so sídlom v EÚ, ktorí sú pri kontaktoch so zákazníkmi závislí od služieb určených šiestich strážcov prístupu, budú mať nové možnosti, napríklad:
• zaručené spravodlivé zaobchádzanie a rovnaké podmienky, ak budú v konkurencii k službám strážcov prístupu na ich platformách.
• požiadať o interoperabilitu so službami strážcov prístupu, aby mohli ponúkať nové inovatívne služby,
• predávať svoje aplikácie nielen prostredníctvom obchodov s aplikáciami strážcov prístupu ale aj alternatívnych kanálov,
• prístup k údajom vygenerovaným na základe svojej aktivity na platformách strážcov prístupu,
• inzerovať ponuku a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platforiem strážcov prístupu.

Koncoví používatelia budú mať väčšiu možnosť výberu a širší záber inovácie v digitálnom priestore v Európe. Budú môcť:
• opäť uplatňovať si právo výberu a nemusieť akceptovať predvolené možnosti strážcov prístupu. Napríklad si budú môcť vybrať iné obchody s aplikáciami, než obchod, ktorý ponúka strážca prístupu,
• získať lepšiu kontrolu nad svojimi údajmi. Budú totiž môcť rozhodnúť, či strážca prístupu smie prepojiť ich účty, a tak sledovať a kombinovať ich osobné údaje vo všetkých službách,
• jednoducho získať údaje z jednej služby alebo aplikácie a preniesť ich do inej a tam ich používať. Znamená to bezproblémové zálohovanie dát a prenos účtov medzi rôznymi službami,
• používať v platobných službách, ktoré sú súčasťou aplikácie, alternatívny spôsob elektronickej identifikácie.

Strážcovia prístupu sú povinní dokázať, že akt o digitálnych trhoch skutočne dodržiavajú a v správach o dodržiavaní predpisov načrtávať prijaté opatrenia. Verejná verzia týchto správ je dostupná na webovej stránke venovanej aktu o digitálnych trhoch. Ďalej majú povinnosť predložiť nezávisle auditovaný opis akýchkoľvek metód, ktoré používajú na profilovanie spotrebiteľov, spolu s verziou správy, ktorá nemá dôverný charakter. Komisia správy o dodržiavaní predpisov dôkladne zanalyzuje a posúdi, či sú zavedené opatrenia účinné na dosiahnutie cieľov podľa daných povinností v akte o digitálnych trhoch. Pri posudzovaní bude vychádzať aj z vstupov zainteresovaných strán, a to aj na workshopoch k dodržiavaniu predpisov, kde strážcovia prístupu budú mať príležitosť predstaviť svoje riešenia.

Komisia v snahe o úplné presadzovanie aktu o digitálnych trhoch nebude váhať pristúpiť k formálnym opatreniam na presadenie dodržiavania predpisov. Na tento účel má k dispozícii celý súbor nástrojov. Ak by mala podozrenie na porušenie aktu o digitálnych trhoch, môže začať postup vyšetrovania. Ak sa podozrenie potvrdí, môže uložiť pokuty vo výške až do 10 % celosvetového obratu spoločnosti. V prípade opakovaného porušenia výška pokuty môže narásť až na 20 % obratu. Navyše v prípade systematického porušovania predpisov má právomoc prijať dodatočné nápravné opatrenia. Napríklad môže strážcovi prístupu uložiť povinnosť predať podnik alebo jeho časti alebo mu zakázať nadobudnutie dodatočných služieb v súvislosti so systematickým porušovaním predpisov.