pondelok 18. marca 2024

Bankroty: Vo februári najmä tridsiatnici

Vo februári 2024 zbankrotovalo 858 občanov Slovenska. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 514 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 66,93 percenta a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v januári zbankrotovalo 616 dlžníkov, ich v druhom mesiaci tohto roka bolo o 39,29 percenta viac. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára bolo vyhlásených 78 911 osobných bankrotov.

„Vo februári zbanktorovalo aj 95 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách, čo predstavuje 11,07 percenta z celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 12 bankrotujúcich manželských párov a 8 príbuzenských väzieb. Do Registra diskvalifikácií, kde sú zaradené oddlžené osoby, u ktorých sa preukázal nepoctivý zámer, vo februári pribudla jedna osoba,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Z 858 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo vyhlásených 848 konkurzov (98,83 percenta) a 10 dlžníci (1,17 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 858 osobných bankrotov vo februári 2024 ich bolo 89 (10,37 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 769 (89,63 percenta) na majetok nepodnikateľov. Vo februári súdy zároveň zrušili 820 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 751 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 69 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2024 ich pripadalo na mužov 556 a na ženy 302. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s februárom 2023 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 1,93 percentuálneho bodu (66,73 percenta vo februári 2023 vs. 64,80 percenta vo februári 2024). Pomer žien vo februári 2024 medziročne o 1,93 percentuálneho bodu vzrástol (33,27 percenta vo februári 2023 vs. 35,20 percenta vo februári 2024).