štvrtok 6. júna 2024

EU: Zdravie pre všetkých

Európska zdravotná únia vychádza zo skúseností nadobudnutých počas krízy COVID-19 a reaguje na jasné výzvy občanov po silnejšej prítomnosti Európskej únie v oblasti verejného zdravia. Predstavená bola v novembri 2020 s cieľom zabezpečovať, aby boli členské štáty lepšie pripravené spoločne reagovať na budúce zdravotné krízy a zároveň podporovali moderné a inovatívne politiky v oblasti zdravia pre všetkých občanov v celej EÚ. K dispozícii sú na to určené finančné prostriedky z programu EU4Health.

V rámci Európskej zdravotnej únie sa pripravujú nové opatrenia, pričom sa zatiaľ dosiahli nasledujúce méty:
  • Prísnejšie opatrenia v oblasti zdravotnej bezpečnosti s cieľom lepšie reagovať na budúce krízy: EÚ je dnes lepšie pripravená, aby mohla predvídať akékoľvek závažné ohrozenia zdravia, pripraviť sa a reagovať na ne. Dokáže to vďaka silnejšiemu právnemu rámcu pre spoluprácu v oblasti zdravotnej bezpečnosti, posilneným zdravotníckym agentúram EÚ a vytvoreniu Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA).
  • Rovnoprávny a včasný prístup k cenovo dostupným liekom pre všetkých občanov: Navrhovaná farmaceutická reforma EÚ poskytne ďalším 70 miliónom občanov EÚ prístup k novým liekom a zároveň zachová v Európe konkurencieschopný farmaceutický sektor. Reforma sa zameriava na potreby občanov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby mal každý prístup k liekom, ktoré potrebuje a vtedy, kedy ich potrebuje, a to bez ohľadu na to, kde žije a akou chorobou trpí. Súčasťou reformy je aj súbor opatrení na riešenie nedostatku liekov, vďaka ktorému sa zlepší dostupnosť kritických liekov.
  • Svetový plán na boj proti rakovine: V rámci európskeho plánu na boj proti rakovine sa spustilo niekoľko významných opatrení na boj proti tejto chorobe v každom štádiu – od prevencie cez určenie diagnózy a liečbu až po starostlivosť o pacientov po prekonaní rakoviny. Vďaka podpore z finančných prostriedkov EÚ vo výške 4 miliardy eur plán už prináša zmenu životov onkologických pacientov v celej Európe.
  • Iniciatívy na digitalizáciu zdravotnej starostlivosti: Vďaka priekopníckemu európskemu priestoru pre zdravotné údaje (EHDS) budú mať občania prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti kdekoľvek v EÚ. V rámci EHDS sa plne dodržiavajú pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov a zároveň sa naplno využíva potenciál digitálnej transformácie. Umožní sa aj lepšie využívanie údajov na výskum a vývoj prelomových liekov.
  • Opatrenia pre lepšie duševné zdravie: V prístupe EÚ k duševnému zdraviu sa uznáva, že naše duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické zdravie a ovplyvňuje ľudí vo všetkých profesiách. Na komplexný prístup bolo vyčlenených viac než 1,2 miliardy eur a pozostáva z rozsiahlych opatrení na podporu duševnej pohody, zlepšenie preventívnych a podporných služieb a skoncovanie so stigmatizáciou v tejto dôležitej oblasti.
  • Pravidlá na zvýšenie bezpečnosti pacientov a zabezpečenie dodávok liekov: Darcovia a príjemcovia látok ľudského pôvodu, ako sú krv a bunky, budú podľa revidovaných pravidiel EÚ požívať silnejšiu ochranu. Opatrenia na zabránenie akémukoľvek prerušeniu dodávok kritických liekov a zdravotníckych pomôcok znamenajú, že občania sa môžu naďalej spoliehať na bezpečné a účinné lieky, ošetrenie a liečbu.
  • Prístup „jedno zdravie“ na riešenie závažných zdravotných rizík: Európa uznala prepojenie medzi ľudským zdravím, zdravím zvierat a životným prostredím. Vytvorila si tak lepšie predpoklady na vypracovanie silnejších politík na riešenie závažných výziev v oblasti zdravia, ako je antimikrobiálna rezistencia a vplyv zmeny klímy na zdravie.