utorok 21. februára 2017

Aktuálne: Informačno-poradenské centrá pre eurofondy
V Banskej Bystrici otvorili siedme informačno-poradenské centrum (IPC), ktoré majú poskytovať bezplatné poradenstvo o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov a pomáhať pri príprave projektových zámerov alebo žiadostí o nenávratný finančný príspevok v programovom období 2014 - 2020.

Doterajších šesť IPC bolo zriadených v priebehu druhého polroka 2016, počas ktorého každé IPC už získalo do databázy približne 150 záujemcov. Pracovníci poskytujú informácie osobne, prostredníctvom emailu ale aj telefonicky. IPC v rámci svojej činnosti organizujú školenia a vzdelávacie aktivity pre žiadateľov a prijímateľov napr. o verejnom obstarávaní, k jednotlivým vyhláseným výzvam a pod. Spolupracujú taktiež s regionálnymi kontaktnými bodmi jednotlivých operačných programov (napr. INTERREG), informačnými strediskami (napr. Europe Direct), regionálnymi združeniami ZMOSu a pod. Otázky žiadateľov sa doposiaľ najčastejšie týkali možností financovania ich podnikateľských zámerov (služby, kultúry, vzdelávania), spôsobu prípravy projektov a ich následnej realizácie, informácií  o jednotlivých operačných programoch atď.

IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Za uplynulé mesiace sa podľa Petra Pellegriniho podarilo zvýšiť čerpanie eurofondov o viac ako 550 miliónov EUR (nárast o takmer o 300%). V porovnaní 28 krajín EÚ ku koncu roku 2016 Slovensko tak stúplo o 4 miesta. Vyhlásených už bolo 193 výziev a vyzvaní v objeme 9 miliárd EUR, vyčerpali sme vyše 800 miliónov EU.