štvrtok 17. augusta 2017

Online: Ombudsman pre poistné zmluvy
Poistná zmluva patrí medzi zložitejšie kontrakty. Úlohou ombudsmana je pomôcť spotrebiteľovi ju pochopiť ako aj pomôcť urovnať vzniknuté nedorozumenie či prípadný spor. K dispozícii je už aj samostatná internetová stránka.  

Útvar ombudsmana pre alternatívne riešenie sporov z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom Slovenskej asociácie poisťovní) zriadil webovú stránku poistovaciombudsman.sk. Prináša jednak základné informácie o fungovaní útvaru, ale aj pre klienta dôležité podrobnosti o podmienkach začatia konania pred ombudsmanom spolu s náležitosťami žiadosti.

Ombudsman bude riešiť spotrebiteľské spory z poistných zmlúv medzi klientmi a poisťovňou. Spotrebiteľ (fyzická osoba nepodnikateľ) má právo obrátiť sa na ombudsmana s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu v prípade, ak členská poisťovňa SLASPO odpovedala na jeho sťažnosť/žiadosť o nápravu zamietavo, alebo neodpovedala vôbec. Cieľom konania pred ombudsmanom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Podrobnosti konania pred ombudsmanom upravuje zákon o ARSS a Pravidlá útvaru ombudsmana SLASPO pri alternatívnom riešení sporov.

Činnosť poisťovacieho ombudsmana nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu a uplatniť si svoje právo na súde.