piatok 18. augusta 2017

SR: Desiatky nových cyklotrás 
Prvé nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie získalo 28 projektov zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. S ich realizáciou sa začne už tento rok.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spustilo cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) v decembri 2016 výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Výzva s alokáciou 81,8 mil. eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií. Do prvého hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté v marci, bolo doručených 35 projektov v celkovom objeme 15,7 mil. eur. Ministerstvo schválilo 28 projektov v celkovom objeme 12,7 mil. eur zo zdrojov EÚ. Celková dĺžka nových cyklotrás bude 86,9 km.

Do druhého hodnotiaceho kola výzvy, uzavretého 21. augusta 2017, bolo doručených 21 projektov v celkovom objeme 8,6 mil. eur a V súčasnosti sa vykonáva ich administratívna kontrola a vyhodnotené budú v priebehu septembra t.r.. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy prebiehajú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. V rámci výzvy na cyklotrasy sú oprávnení predkladať projekty obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu.

Podpis zmlúv na získanie nenávratných finančných príspevkov na cyklodopravu z prvého kola je naplánovaný na september. Viaceré samosprávy už spustili verejné obstarávania, prvé projekty tak začnú realizáciu už tento rok. V prvej polovici budúceho roka by pritom mohla byť zrealizovaná už väčšina schválených projektov.