streda 16. augusta 2017

Upozorňujeme: Generálny pardon BVS 
Do 31. augusta 2017 je možné bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie na verejnú kanalizáciu. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) si nebude uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. 

Generálny pardon sa týka tých, ktorí odvádzajú odpadové vody a vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) do verejnej kanalizácie v správe BVS a majú s BVS uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (platia vodné) bez zavedenej služby „odvádzanie a čistenie odpadových vôd“ (stočné) a/alebo „odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku“ (zrážky), prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie z iných/vlastných zdrojov.

Postup pri uplatnení generálneho pardonu:
• producent doručí osobne, resp. zašle poštou na adresu BVS (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29), v termíne od 20. júna do 31. augusta 2017, vyplnené a podpísané tlačivo „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu“, ktoré sa nachádza v sekcii Formuláre na stiahnutie;
• na základe doručeného, správne vyplneného tlačiva, zašle BVS producentovi na podpis novú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Generálny pardon sa neuplatní, ak bude vyplnené tlačivo doručené BVS po 31. auguste 2017; producent nedoručí BVS podpísanú zmluvu, resp. ju doručí po 31. októbri 2017; u producenta odpadových vôd je potvrdený neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu; BVS u producenta už identifikovala neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd; medzi producentom a BVS už existuje súdny spor.

V prípade preukázania neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si BVS bude od neoprávnených producentov uplatňovať náhradu škody a aj zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 EUR a v prípade ostatných producentov vo výške 3.000 EUR.