pondelok 28. augusta 2017

Radíme: Neprevzaté nemocenské dávky
Ak ste si svoje nemocenské dávky (materské, nemocenské, ošetrovné) zaslané poštou nemohli vyzdvihnúť, musíte o ne opätovne požiadať. Sociálna poisťovňa ich automaticky nepreposiela. 

Z tohto dôvodu sa odporúča poberateľom nemocenských dávok vyznačiť v žiadostiach o nemocenské dávky číslo účtu, na ktoré si žiadajú dávky zaslať. Ak číslo účtu neuvedú, Sociálna poisťovňa ich zasiela poštou, čo predlžuje aj čas doručenia. O znovu vyplatenie dávok, ktoré na pošte neboli vyzdvihnuté v stanovenej lehote, musí poistenec požiadať.

Tlačivo je uverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre a je k dispozícii aj v pobočkách. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o opätovné vyplatenie nemocenskej dávky je potrebné doručiť osobne, alebo poslať poštou príslušnej pobočke poisťovne, ktorá nemocenské dávky vypláca. Zamestnanec kontaktuje pobočku podľa sídla zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba v mieste trvalého bydliska.