štvrtok 10. augusta 2017

SR: Správa národnej domény s novými podmienkami
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spoločnosť SK-NIC podpísali Dodatok k Zmluve o spolupráci. Všetky zmeny budú prerokované na úrovni Komisie pre správu národnej domény .sk. 

Do zmluvy sa tiež včleňuje mechanizmus, ktorý bude brániť prípadnému blokovaniu jej zasadnutí. Štát bude mať naviac možnosť odstúpiť  od zmluvy, ak si dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti, a nemusí sa pýtať na názor protistrany, ako to bolo doteraz. Zavedený bol aj nový sankčný mechanizmus. Vďaka povinnému nepretržitému monitorovaniu a každoročnému nezávislému auditu bude možné pravidelne vyhodnocovať plnenie úloh zo strany SK-NIC a celkovo sa posilní kontrola a transparentnosť pri správe domény .sk. Štát zároveň bude mať denne aktualizovanú zálohu databázy všetkých .sk domén. Dodávateľ sa tiež zaviazal, že nebude prezentovať a propagovať doménu .sk a vykonávať akúkoľvek marketingovú, propagačnú alebo mediálnu činnosť týkajúcu sa domény .sk v rozpore so záujmami Slovenskej republiky.

Upresnené boli aj ustanovenia, ktoré odrážajú potreby a záujmy internetovej komunity. Financovanie projektov na podporu a rozvoj internetovej komunity vo výške 5% z vybraných poplatkov sa bude týkať vždy daného kalendárneho roku. V prípade, že si dodávateľ nesplní niektorú zo svojich povinností, financie vo fonde sa navýšia z 5 na 10 percent vybraných poplatkov v danom kalendárnom roku. Zmluvné strany sa zaviazali, že spoločne vytvoria nový mechanizmus na prerozdeľovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja internetovej komunity. Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci s SK-NIC, a.s.