utorok 29. januára 2019

ACON: Vyše 90 mil. eur z EÚ


Západoslovenská distribučná (ZSD) a E.ON Distribuce spolu s partnermi projektu a prevádzkovateľmi prenosových sústav ČEPS a SEPS získali od Európskej komisie (EK) kofinancovanie vo výške 91,2 milióna eur na medzinárodný projekt inteligentnej sústavy ACON Smart grid. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektmi (tzv. projekty spoločného záujmu) a zároveň dostal historicky najvyšší grant.

Cieľom projektu ACON, ktorého koordinátorom je spoločnosť Západoslovenská distribučná, je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy a prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Výrazne sa tak prispeje k integrácii trhu s elektrinou medzi oboma krajinami a k vzniku ekonomicky výhodnej elektrizačnej sústavy s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Na modernizáciu distribučnej sústavy sa budú využívať smart grid technológie, čím sa vytvorí technické prostredie umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti. Ide o historicky prvý projekt s masívnym nasadením najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup tzv. „novej energetiky" založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch. Okrem modernizácie už existujúcej infraštruktúry sa bude zároveň budovať nová, napríklad nová elektrická stanica v Borskom Svätom Jure či digitalizácia vyše 200 kilometrov 22 kilovoltových (kV) vedení. Prínosom ACON tak bude výrazné zlepšenie parametrov výkonnosti distribučnej siete, predovšetkým poruchovosti a odstávok vyvolaných údržbou, ako aj zníženie strát vznikajúcich pri preprave elektriny. Zvýšený zákaznícky komfort pocíti vďaka projektu v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190.000 zákazníkov predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

Projekt ACON sa realizuje v pohraničných oblastiach západného Slovenska, avšak benefity z projektu budú mať dosah nielen na územie celého Slovenska, ale aj okolitých krajín. Implementácia smart prvkov poskytne adekvátnu kapacitu pre všetkých používateľov distribučnej sústavy a umožní jej lepší monitoring. Jednoduchšia identifikácia potenciálnych porúch skráti čas potrebný na ich odstránenie. Zákazníkovi tak poskytnú stabilnejšiu distribučnú sústavu s minimom výpadkov a vysokou kvalitou dodávok. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 miliónov eur, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 milióna eur (50 % z hodnoty projektu) a náklady každého z partnerov projektu predstavujú 50 %. Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštrukturálne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie. Začiatok výstavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.