štvrtok 31. januára 2019

EU: Majetkové režimy medzinárodných párov v Európe


Nové nariadenia EÚ pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev stanovujú jasné pravidlá v prípadoch rozvodu alebo rozchodu a znamenajú koniec paralelných, niekedy aj protichodných konaní v rôznych členských štátoch, napríklad vo veci majetku alebo bankových účtov.

Keďže nedošlo k jednomyseľnej dohode všetkých členských štátov, nové pravidlá budú platiť v týchto 18 členských štátoch: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Vďaka novým nariadeniam sa:
- objasní, ktorý vnútroštátny súd má právomoc pomôcť párom spravovať ich majetok alebo ho medzi nich rozdeliť v prípade rozvodu, rozchodu alebo smrti,
- objasní, ktoré vnútroštátne právo platí v prípade, keď by sa mohli potenciálne uplatniť predpisy viacerých krajín,
- uľahčí uznanie a výkon rozsudku vydaného v jednom členskom štáte o majetkových veciach v inom členskom štáte.

Spolu 18 členských štátov, ktoré sa na posilnenej spolupráci zúčastňujú, predstavuje 70 % obyvateľstva EÚ a reprezentuje väčšinu medzinárodných párov žijúcich v Európskej únii. Tieto členské štáty prijali nariadenia v júni 2016 na základe posilnenej spolupráce. Zvyšné členské štáty sa k obom nariadeniam môžu kedykoľvek pripojiť. Nezúčastnené členské štáty budú naďalej uplatňovať svoje vnútroštátne právo (a aj svoje normy medzinárodného práva súkromného), pokiaľ ide o cezhraničné situácie týkajúce sa majetkových režimov manželov a majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev.