streda 23. januára 2019

EU: Pokuta 570 miliónov eur pre Mastercard


Európska komisia (EK) udelila pokutu spoločnosti MasterCard vo výške 570.566.000 eur pre obmedzenie možnosti obchodníkov profitovať z lepších podmienok, ktoré ponúkajú banky so sídlom v iných členských štátoch Európskej únie (EU), čo je v rozpore s antitrustovými pravidlami EU.
      
MasterCard predstavuje druhý najväčší systém platobných kariet v Európskom hospodárskom priestore (EHP), pokiaľ ide o vydávanie spotrebiteľských kariet a celkovú hodnotu transakcií. Slúži tiež ako platforma, prostredníctvom ktorej banky poskytujú klientom platobné karty, zabezpečujú dokončenie platobnej transakcie cez platobnú kartu a prevádzajú finančné prostriedky na banku maloobchodníka. Európski spotrebitelia a podniky uskutočňujú v súčasnosti viac ako polovicu svojich bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet. Ak spotrebiteľ používa debetnú alebo kreditnú kartu v obchode alebo on-line, banka maloobchodného predajcu (nadobúdajúca banka) zaplatí banke držiteľa takzvaný „medzibankový poplatok". Nadobúdajúca banka premietne tento poplatok na maloobchodníka, ktorý ho zahrnie - podobne ako všetky ostatné náklady - do konečných cien pre všetkých spotrebiteľov, aj tých, ktorí nepoužívajú platobné karty. Pravidlá MasterCard prinútili banky, aby uplatnili medzibankové poplatky v krajine, v ktorej sa nachádza maloobchodník. Pred 9. decembrom 2015, keď sa nariadením o výmenných poplatkoch zaviedli príslušné stropy, sa výmenné poplatky v EHP značne líšili od jednej krajiny ku druhej. V dôsledku toho maloobchodníci v krajinách s vysokými medzibankovými poplatkami nemohli využívať nižšie výmenné poplatky ponúkané nadobúdajúcou bankou v inom členskom štáte.
      
Komisia začala antitrustové vyšetrovanie proti MasterCard v apríli 2013 s cieľom posúdiť, či pravidlá týkajúce sa „cezhraničného nadobúdania" neporušujú antitrustové pravidlá EÚ. Vyšetrovaním sa zistilo, že pre pravidlá cezhraničného nadobúdania pohľadávok spoločnosti maloobchodníci zaplatili viac za bankové služby za prijímanie platobných kariet, než keby mohli slobodne nakupovať tieto služby za nižšie ceny. To viedlo k vyšším cenám pre spotrebiteľov, obmedzeniu cezhraničnej konkurencie a umelému deleniu jednotného trhu EÚ. Na základe zistených skutočností EK dospela k záveru, že pravidlá spoločnosti MasterCard bránili maloobchodníkom využívať nižšie poplatky, obmedzili cezhraničnú hospodársku súťaž medzi bankami, čím došlo k porušeniu antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť bola ochotná spolupracovať s eurokomisiou, a tým, že uznala uvedené skutočnosti a porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, exekutíva EÚ umožnila spoločnosti 10-% zníženie pokuty.