pondelok 21. januára 2019

SR: Uvoľňovanie frekvenčného pásma pre 5G

Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2017/899 musí Slovenská republika umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G). Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb preto zverejnil oznam o zámere vykonať zmenu v existujúcich terestriálnych prevádzkových povoleniach vydaných pre Towercom.

Aj po vykonaných zmenách zostane doterajší rozsah digitálneho pozemského TV vysielania zachovaný. Všetky zainteresované strany vrátane spotrebiteľov a používateľov môžu vyjadriť svoje stanoviská k navrhovaným zmenám do 18. februára 2019. Úrad už intenzívne komunikoval o predčasnom uvoľnení frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Spoločnosť aktuálne frekvencie používa v 1. – 4. celoplošnej digitálnej televíznej sieti (MUXe). Úrad tiež vypracoval plán zmeny terestriálnych prevádzkových povolení, ktorý spočíva v zmene pridelených frekvencií tak, aby bolo riadne a včasne zabezpečené splnenie povinnosti vyplývajúcej z článku 1 ods. 1 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v Európskej únii.

Slovenská republika v zmysle požiadaviek článku 1 ods. 1 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 do 30. júna 2020 umožní využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G). Členské štáty EÚ mali povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ. RÚ v roku 2017 uzavrel všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií so všetkými susednými krajinami (Česká republika, Poľská republika, Rakúska republika, Maďarská republika a Ukrajina), čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz pre budovanie sietí piatej generácie (5G).