pondelok 20. mája 2019

Výzva: Vodozádržné opatrenia

Ešte stále je otvorená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na vodozádržné opatrenia v slovenských mestách a obciach s celkovou alokáciou 17 miliónov eur. 

Do výzvy sa môžu zapojiť mestá, obce, aj neziskové organizácie. Finančne sú podporované projekty budovania dažďových záhrad, zberných jazierok, umelo vytvorených mokradí, vegetačných striech a vegetačných stien, zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné a polovegetačné zatrávňovacie tvárnice.

„Samotná výzva je vyhlásená formou otvorenej výzvy, čo znamená, že žiadatelia môžu priebežne predkladať svoje žiadosti. Aktuálne prijímame žiadosti v rámci 6. hodnotiaceho kola. Celkovo bolo zatiaľ predložených 100 žiadostí, ktoré sú aktuálne v rôznom stave posudzovania. Schválených bolo doteraz 11 žiadostí v sume 1 754 937 eur“, uviedol Matej Ovčiark z MŽP SR. Keďže záujem o výzvu je veľký, uvažuje sa dokonca o navýšení alokácie.