streda 31. júla 2019

Aktuálne: K polovici roka 2019 čerpalo Slovensko eurofondy na úrovni 24,92 %

Slovensko dosiahlo podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k 30. júnu 2019 za všetky fondy na programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 3,82 miliardy eur, čo predstavuje 24,92 % z celkovej alokácie. 

K uvedenému dátumu bolo napríklad z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka čerpaných 44,6 % a zakontrahovaných je 65,9 % prostriedkov, z Kohézneho fondu bolo čerpanie na úrovni 35,2 % a zakontrahovanie 72,3 %. Prostriedky z Európskeho sociálneho fondu sa čerpali na 29,4 % a zakontrahované boli na 74,2 %, zatiaľ čo v prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu bolo čerpanie 6,8 % a kontrahovanie 11,1 %. 

Z alokácie bolo priebežne najväčšie čerpanie v Programe rozvoja vidieka (44,56 %), potom v operačnom programe (OP) Technická pomoc (43,85 %), na treťom mieste v PS INTERACT III (34,46 %) a na štvrtom v OP Integrovaná infraštruktúra (33,73 %), naopak, v programe Interreg V-A SK-AT dosiahlo čerpanie 3,03 %, v Interregu V-A SK-CZ to bolo 4,52 % a v OP Rybné hospodárstvo 6,79 %.

Riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku sprístupnili k 30. júnu financie vo výške 15,77 miliardy eur, čo je 103,05 % z celkovej alokácie. Za prvý polrok boli kontrahované prostriedky v objeme 9,23 miliardy eur, čo predstavuje 60,17 % z celkovej alokácie.