štvrtok 1. augusta 2019

EU: Konvergencia a konkurencieschopnosť

Európska komisia navrhla rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. Tento nástroj pomôže členským štátom eurozóny a ďalším zúčastneným členským štátom posilniť odolnosť ich hospodárstiev a eurozóny prostredníctvom podpory cielených reforiem a investícií.

Podľa návrhu stanoví Rada každý rok po prerokovaní v Euroskupine strategické smery týkajúce sa reformných a investičných priorít eurozóny ako celku. Následne prijme Rada odporúčanie, ktoré bude obsahovať usmernenia pre jednotlivé členské štáty eurozóny týkajúce sa reforiem a investícií, ktoré sa majú v rámci nástroja podporiť. Oba tieto kroky budú v plnej miere začlenené do krokov a usmernení stanovených v rámci európskeho semestra a budú s nimi v súlade. Uplatňovanie tohto nástroja bude prispôsobené harmonogramu európskeho semestra. Nástroj sa bude tiež používať v súlade a v súčinnosti s ostatnými politikami pre investície, ako sú fondy politiky súdržnosti EÚ, Nástroj na prepájanie Európy a InvestEU.

Členské štáty mimo eurozóny, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme výmenných kurzov II, sa do rozpočtového nástroja budú môcť zapojiť dobrovoľne. Na tento účel by sa mali vypracovať vhodné opatrenia, ktoré budú v súlade s dnešným návrhom.

Nový rámec umožní členským štátom eurozóny najmä:
a) stanoviť strategické smery reforiem a investičných priorít v eurozóne (ako súčasť odporúčania pre eurozónu);

b) poskytnúť usmernenia pre jednotlivé krajiny týkajúce sa reformných a investičných cieľov, ktoré budú prijaté súbežne s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

c) získať informácie od Európskej komisie o tom, ako sa členské štáty eurozóny riadili predchádzajúcimi strategickými smermi.

Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť bude vytvorený v rámci návrhu programu na podporu reforiem. Má byť súčasťou rozpočtu únie a jeho veľkosť sa stanoví na základe rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.