pondelok 29. júla 2019

EU: Upozornenia na neplnenie povinností

Európska komisia podniká právne kroky voči členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva Európskej únie (EÚ). Patrí k nim aj Slovensko.

Cieľom  rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Komisia okrem toho ukončuje konanie v 146 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby musela v konaní pokračovať.

Slovensko je dotknuté v nasledujúcich oblastiach:
· Digitálny jednotný trh - oneskorenie s transpozíciou nariadenia EÚ o geografickom blokovaní do vnútroštátneho práva.

· Energetická efektívnosť - transpozícia pravidiel EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do vnútroštátneho práva a ich riadne vykonávanie.

· Udržateľné biopalivá – neúplná transpozícia pravidiel EÚ, ktorými sa posilňuje udržateľnosť biopalív.

· Ochrana prírody - výzva Európskej komisie na rozšírenie slovenskej sústavy Natura 2000 a dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú zo smernice o biotopoch.

· Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP – transpozícia nových pravidiel EÚ týkajúcich sa strelných zbraní do vnútroštátnych právnych predpisov, neoznámenie transpozičných opatrení.

· Ochrana detí – nevykonávanie pravidiel EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii.

· Cestná doprava – nezmodernizovanie prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov cestných dopravcov s novou verziou európskych registrov podnikov cestnej dopravy.