pondelok 2. septembra 2019

Aktuálne: Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne

Od 1. septembra 2019 bude môcť posudkový lekár Sociálnej poisťovne v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne vždy potrebná. 

Zdravotný stav posudkový lekár v takýchto prípadoch posúdi v neprítomnosti poistenca na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, akými sú napríklad ťažké onkologické ochorenia, prípady po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomí poistenci, poistenci po amputácii končatín a pod. 

Podľa poisťovne bude poistenec o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár. Ak napriek tomu prejaví poistenec vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.