utorok 3. septembra 2019

Výzva: Výkupca zelenej elektriny

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk do aukcie na výber výkupcu zelenej elektriny. Bude vykupovať elektrinu od výrobcov a zároveň preberie zodpovednosť za odchýlku za menších výrobcov, ktorí majú právo na uvedenú podporu. 

Výkupcovia elektriny začnú reálne pôsobiť od januára budúceho roka a úspešní uchádzači získajú oprávnenie na dva roky. Nahradia doterajšie pôsobenie prevádzkovateľov distribučných sústav pri činnostiach spojených s podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. Do konca roka by mali byť vyhlásené aj aukcie pre nové zdroje energie z obnoviteľných zdrojov.

V prípade výkupcov elektriny pôjde o jednokolovú transparentnú aukciu, pri ktorej uchádzači ponúknu cenu bez znalosti ponúk ostatných uchádzačov. Záujemcovia v ponuke predloženej v osobitnej obálke uvedú požadovanú úhradu za činnosť výkupcu elektriny v EUR/MWh. Môže ísť o ponuky pre jednotlivé súťažené územia, dve alebo všetky alebo súhrn súťažených území pre celé Slovensko. Jediným hodnotiacim kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bude výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny, pri splnení podmienky minimalizácie celkových nákladov na zabezpečenie činnosti výkupcu elektriny pre všetky súťažené územia. Jednotlivými súťažnými územiami sú oblasti existujúcich distribučných spoločnosti - Stredoslovenskej, Západoslovenskej a Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ako aj celé územie Slovenska.

V aukcii možno vybrať pre každé súťažené územie iného záujemcu. Cenové ponuky sa budú vyhodnocovať jednotlivo pre súťažené územia a súčasne pre súhrn všetkých súťažených území. Ak bude cenová ponuka predložená pre súhrn všetkých súťažených území výhodnejšia ako súhrn cenových ponúk predložených pre jednotlivé súťažené územia, vyberie sa záujemca, ktorý doručil cenovú ponuku pre súhrn všetkých súťažených území. V opačnom prípade sa vyberú záujemcovia, ktorí doručili najvýhodnejšie cenové ponuky pre jednotlivé súťažené územia.

Lehota pre záujemcov na predkladanie ponúk je do 20. septembra t.r. do 15:00. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky (osobne alebo poštovou prepravou) do podateľňe ministerstva. Presné znenie výzvy ako aj podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle MH SR.