streda 1. júla 2020

EU: Rozšírený dočasný rámec

Európska komisia prijala tretiu zmenu, ktorou sa rozširuje rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020 s cieľom podporiť hospodárstvo v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Dočasný rámec bol prvýkrát zmenený 3. apríla 2020, čím sa rozšírili možnosti verejnej podpory výskumu, testovania a výroby produktov potrebných na boj proti pandémii koronavírusu s cieľom chrániť pracovné miesta a výraznejšie podporiť ekonomiku. Komisia 8. mája 2020 schválila druhú zmenu, ktorou sa rozsah pôsobnosti dočasného rámca rozširuje o opatrenia týkajúce sa rekapitalizácie a podriadeného dlhu.

Hlavným účelom dočasného rámca je poskytnúť cielenú podporu inak životaschopným podnikom, ktoré sa však pre pandémiu koronavírusu dostali do finančných ťažkostí. Podniky, ktoré boli v ťažkostiach už pred 31. decembrom 2019, preto na pomoc podľa dočasného rámca nárok nemajú, no môžu ju dostávať na základe existujúcich pravidiel štátnej pomoci, najmä usmernení na záchranu a reštrukturalizáciu. V týchto usmerneniach sú stanovené jasné podmienky, podľa ktorých musia mať tieto podniky vypracované spoľahlivé reštrukturalizačné plány umožňujúce dosiahnuť dlhodobú životaschopnosť. Zároveň boli mikropodniky a malé podniky (t. j. s počtom zamestnancov do 50 a ročným obratom a/alebo súvahovým súčtom do 10 miliónov EUR) osobitne zasiahnuté nedostatkom likvidity v dôsledku hospodárskych vplyvov pandémie koronavírusu, čo im ešte viac sťažilo prístup k financovaniu v porovnaní s väčšími firmami. Ak by sa tieto problémy neriešili, mnoho mikropodnikov a malých podnikov by sa mohlo ocitnúť v konkurze, čo by vážne narušilo celé hospodárstvo EÚ. 

Aktuálnymi zmenami sa dočasný rámec rozširuje tak, aby členské štáty mohli poskytovať verejnú podporu na základe dočasného rámca všetkým mikropodnikom a malým firmám, aj keď už boli k 31. decembru 2019 vo finančných ťažkostiach. Platí to, pokiaľ tieto podniky nie sú v konkurznom konaní, nedostali pomoc na záchranu, ktorú ešte nesplatili a nepodliehajú reštrukturalizačnému plánu v zmysle pravidiel štátnej pomoci. Vzhľadom na obmedzenú veľkosť a objem medzinárodných transakcií týchto podnikov je menej pravdepodobné, že dočasná štátna pomoc mikropodnikom a malým podnikom naruší hospodársku súťaž na vnútornom trhu tak, ako štátna pomoc pre väčšie podniky. Zároveň sa touto zmenou rozširujú možnosti podpory startupov (z ktorých väčšina spadá do kategórie mikropodnikov a malých podnikov) – predovšetkým tých inovačných, ktoré môžu v rastovej fáze generovať stratu a sú pre oživenie hospodárstva v EÚ kľúčové. Komisia ďalej pripomína, že všetky malé a stredné podniky, ktoré k 31. decembru 2019 existovali menej ako tri roky, už mohli využiť opatrenia pomoci stanovené v dočasnom rámci, pokiaľ nie sú v konkurznom konaní, nedostali pomoc na záchranu, ktorú ešte nesplatili, a nepodliehajú reštrukturalizačnému plánu v zmysle pravidiel štátnej pomoci.

Upravené sú tiež podmienky rekapitalizačných opatrení v dočasnom rámci pre prípady, keď súkromní investori prispievajú k navyšovaniu kapitálu spoločností spolu so štátom. Tieto zmeny podporia kapitálové injekcie s významnou súkromnou účasťou v podnikoch, čím znížia potrebu štátnej pomoci, ako aj riziko narušenia hospodárskej súťaže. Ak sa štát rozhodne poskytnúť rekapitalizačnú pomoc, ale k zvýšeniu kapitálu významne prispievajú súkromní investori (v zásade aspoň 30 % novovloženého kapitálu) za rovnakých podmienok ako štát, zákaz nadobudnutia a obmedzenie odmeňovania manažmentu sa obmedzujú na tri roky. Okrem toho sa ruší zákaz vyplácania dividend pre držiteľov nových akcií, ako aj existujúcich akcií za predpokladu, že podiel držiteľov takýchto existujúcich akcií je v podniku celkovo nižší než 10 %. Zvýši sa tak motivácia spoločností vyhľadávať na uspokojenie svojich kapitálových potrieb trhové, ako aj štátne príspevky, a zároveň sa zachovajú záruky na ochranu efektívnej hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Okrem toho v súlade so zásadou neutrality z hľadiska verejného a súkromného vlastníctva, ktorá je zakotvená v Zmluve o fungovaní Európskej únie, nová zmena takisto umožní spoločnostiam s existujúcim štátnym podielom získavať kapitál od akcionárov podobne ako v súkromných spoločnostiach. Ak sú splnené uvedené podmienky týkajúce sa účasti súkromných investorov v zvyšovaní kapitálu a štát je existujúcim akcionárom (t. j. bol akcionárom už pred poskytnutím rekapitalizačnej pomoci), ktorý investuje pomerne k svojmu existujúcemu podielu, Komisia nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné podmienky, pokiaľ ide o ukončenie angažovanosti štátu.

Komisia v rámci zmeny objasnila, že pomoc by sa nemala podmieňovať premiestnením výrobnej činnosti alebo inej činnosti príjemcu z inej krajiny v Európskom hospodárskom priestore (EHP) na územie členského štátu poskytujúceho pomoc, keďže takáto podmienka by výrazne poškodila vnútorný trh.