piatok 18. júna 2021

EU: Horizont Európa 2021 – 2022

Európska komisia prijala hlavný pracovný program programu Horizont Európa na obdobie 2021 – 2022 s ciemi a tematickými oblasťami, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej výške 14,7 miliardy EUR. Prostredníctvom štipendií, odbornej prípravy a výmen sa podporia európski výskumní pracovníci, vybudujú prepojenejšie a efektívnejšie európske inovačné ekosystémy a vytvoria výskumné infraštruktúry svetovej úrovne. Prvé výzvy na predkladanie návrhov sa otvoria 22. júna na portáli financovania a ponúk. 

Do výskumu a inovácií sa investujú takmer štyri eurá z desiatich, celkovo asi 5,8 miliardy eur s cieľom podporiť Európsku zelenú dohodu a záväzok EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Z fondov sa podporia projekty, ktoré posúvajú dopredu vedu o zmene klímy a ktoré vyvíjajú riešenia na znižovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa meniacej sa klíme. Napríklad činnosti udržateľným a spravodlivým spôsobom urýchlia prechod na čistú energiu a mobilitu, pomôžu prispôsobiť potravinové systémy a podporia obehové hospodárstvo a biohospodárstvo, zachovajú a zintenzívnia využívanie prirodzených záchytov uhlíka v ekosystémoch a podporia adaptáciu na zmenu klímy. 

Hlavným cieľom programu je, aby sa toto desaťročie stalo európskym digitálnym desaťročím a aby sa položili základy pre nové digitálne podniky plánované v budúcnosti, čím sa zabezpečí podstatné zvýšenie investícií v tejto oblasti. Pomôže napríklad maximálne využiť potenciál digitálnych nástrojov a výskumu a inovácií založených na údajoch v oblasti zdravotnej starostlivosti, médií, kultúrneho dedičstva a kreatívnej ekonomiky, energetiky, mobility a výroby potravín, podporí modernizácia priemyselných modelov a posilní vedúce postavenie európskeho priemyslu. V rokoch 2021 – 2022 sa vývoj základných digitálnych technológií podporí sumou vo výške približne 4 miliardy eur.

V neposlednom rade sa v rámci tohto pracovného programu nasmerujú investície v celkovej výške približne 1,9 miliardy eur na pomoc pri náprave bezprostredných hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu. V súlade s nástrojom NextGenerationEU prispejú tieto finančné prostriedky k budovaniu Európy po pandémii COVID-19, ktorá bude nielen ekologickejšia a digitálnejšia, ale aj odolnejšia voči aktuálnym a budúcim výzvam. Patria sem činnosti, ktorých cieľom je modernizovať zdravotnícke systémy a prispieť k výskumným kapacitám, najmä pokiaľ ide o vývoj očkovacích látok.

V máji 2021 bol predstavený globálny prístup k výskumu a inováciám, európska stratégia pre medzinárodnú spoluprácu v meniacom sa svete. Európska únia sa týmto snaží ponúkať riešenia, uľahčovať globálne reakcie na globálne výzvy a podporovať spoluprácu založenú na multilateralizme, otvorenosti a reciprocite. Pracovný program programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022 zahŕňa špecializované akcie na podporu a posilnenie spolupráce prostredníctvom multilaterálnych iniciatív v oblastiach, ako sú biodiverzita a ochrana klímy, pozorovanie životného prostredia, výskum oceánov alebo globálne zdravie. Zahŕňa aj cielené opatrenia s kľúčovými partnermi z krajín mimo EÚ vrátane historicky prvej ambicióznej a komplexnej „africkej iniciatívy“.

Program Horizont Európa je štandardne otvorený svetu. Pridruženie krajín mimo EÚ k programu Horizont Európa rozšíri geografický rozsah celkového programu a ponúkne ďalšie príležitosti pre účasť výskumníkov, vedcov, spoločností, inštitúcií alebo iných zainteresovaných organizácií, a to za rovnakých podmienok ako v členských štátoch. S cieľom chrániť strategické aktíva, záujmy, autonómiu alebo bezpečnosť EÚ a v súlade s článkom 22.5 nariadenia o programe Horizont Európa sa bude v rámci programu obmedzovať účasť len v prípade malého počtu akcií. Takéto obmedzenia budú výnimkou a musia byť odôvodnené na základe dohody s členskými štátmi a pri plnom rešpektovaní záväzkov EÚ vyplývajúcich z dvojstranných dohôd.