streda 12. apríla 2023

EU: Európsky rok zručností

Európsky parlament dal konečný súhlas na začatie Európskeho roka zručností 9. mája 2023 s cieľom riešiť nedostatok zručností pracovnej sily v Európskej únii a podporiť jej rozvoj a konkurencieschopnosť. Bude trvať do 8. mája 2024 a jeho cieľom je podporiť talent, zlepšiť kvalifikáciu a získať nové zručnosti. Prispeje to k vytváraniu kvalitných pracovných miest, odstraňovaniu medzier a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v EÚ, najmä pokiaľ ide o digitálnu priepasť, a k posilneniu postavenia pracovnej sily, aby naplno využila potenciál digitálnej a zelenej transformácie.

Zámerom obdobia Európskeho roka zručností je nadviazať užšiu spoluprácu a dialóg so sociálnymi partnermi na úrovni spoločností, subjektov občianskej spoločnosti a neziskových poskytovateľov sociálnych služieb a zároveň integrovať do trhu práce viac ľudí, najmä žien, mladých ľudí, osôb so zdravotným znevýhodnením, ľudí zo znevýhodneného a rôznorodého prostredia a vysídlených osôb vrátane utečencov z Ukrajiny. Snahou bude tiež prilákať ľudí z tretích krajín so zručnosťami potrebnými v krajinách EÚ, a to aj podporou vzdelávacích príležitostí, ako je učenie sa jazykov, rozvoj zručností a mobilita, a uľahčením uznávania kvalifikácií.

Krajiny EÚ majú vyčleniť dostatočné finančné prostriedky z ESF+, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programov Digitálna Európa, Horizont Európa, Erasmus+ a ďalších programov, ktoré môžu podporiť rozvoj zručností. Ďalší postup Komisia bude koordinovať činnosti v rámci Európskeho roka zručností v súčinnosti s národnými koordinátormi v každom členskom štáte a príslušnými agentúrami EÚ, najmä CEDEFOP, ENISA a ETF, a bude na ňu dohliadať Európsky parlament.