piatok 9. júna 2023

Bankroty: V máji 2023 najmä na východnom Slovensku

V máji 2023 zbankrotovalo 1.025 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 935 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 9,63 percenta. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli zbankrotovalo 796 dlžníkov, ich v máji bolo o 28,77 percenta viac. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) vyplýva, že od roku 2006 do konca mája bolo na Slovensku vyhlásených 71.595 osobných bankrotov.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v máji, až 148 predstavovali ľudia bez domova, resp. s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, resp. na virtuálnych adresách. Ich podiel 14,60 percenta na celkovom počte dlžníkov je oproti minulým mesiacom mimoriadne vysoký, obvykle sa pohybuje okolo 11 percent. Prvýkrát sa stalo, že z nich bol rovnaký počet mužov i žien – po 74. Zároveň sme zaznamenali 18 bankrotujúcich manželských párov a 5 príbuzenských väzieb,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Spolu bolo vyhlásených 1.014 konkurzov (98,93 percenta) a 11 dlžníkov (1,07 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v máji 2023 ich bolo 72 (7,02 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 953 (92,98 percenta) na majetok nepodnikateľov. V máji 2023 súdy zároveň zrušili 810 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 722 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 88 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Zároveň boli zverejnené 3 uznesenia súdov o zrušení oddĺženia pre nepoctivý zámer. V roku 2023 do konca mája bolo do Registra diskvalifikácií zapísaných 8 dlžníkov, ktorým v predchádzajúcich mesiacoch oddlženie zrušil súd pre nepoctivý zámer.

Z osobných bankrotov vyhlásených v máji 2023 ich pripadalo na mužov 629 a na ženy 396. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s májom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol iba o 1,48 percentuálneho bodu (59,89 percenta v máji 2022 vs. 61,37 percenta v máji 2023). Pomer žien v máji 2023 medziročne o 1,48 percentuálneho bodu klesol (40,11 percenta v máji 2022 vs. 38,63 percenta v máji 2023). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v máji 2023, malo 2,70 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v máji 2022 ich bolo 1,79 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 1,77 percenta dlžníčok (v máji 2022 ich bolo 3,20 percenta). Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 30,21 percenta na bankrotoch mužov (v máji 2022 najväčšou skupinou medzi mužmi boli štyridsiatnici s podielom 28,93 percenta) a medzi ženami tridsiatničky s podielom 27,78 percenta (v máji 2022 najväčšou skupinou medzi ženami boli rovnako tridsiatničky s podielom 28,80 percenta).

V piatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 208 a v Košickom kraji - 176, najmenej v Žilinskom – 68 a v Trnavskom kraji – 75. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v troch krajoch: v Nitrianskom o 42,76 percenta, v Trnavskom o 40,48 percenta a v Žilinskom o 8,11 percenta. O 90,83 percenta počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Prešovskom kraji a o 81,44 percenta v Košickom kraji.