streda 7. júna 2023

EU: Ako ďalej s antibiotikami

Podľa odporúčania europarlamentu o koordinovanej reakcii Európskej únie na ohrozenie zdravia, ktoré predstavuje antimikrobiálna rezistencia (AMR), majú členské krajiny vypracovať vnútroštátne stratégie boja s AMR. Úspešné riešenie vyžaduje obozretné používanie antibiotík u ľudí a zvierat, vhodné opatrenia zamerané na prevenciu a kontrolu infekcií a ďalší výskum a vývoj nových antimikrobiálnych látok a alternatív k antimikrobiálnym látkam. Ak sa opatrenia odporúčané členským štátom ukážu ako nedostatočné, budú potrebné ďalšie legislatívne opatrenia na úrovni EÚ.

Členské krajiny EÚ boli vyzvané, aby zaviedli, vykonávali a pravidelne aktualizovali (aspoň každé dva roky) „národné akčné plány“ proti AMR ako prioritu svojich vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. S cieľom podporiť obozretné používanie antimikrobiálnych látok pre ľudské zdravie chcú poslanci zlepšiť zber údajov vrátane údajov v reálnom čase, a to tak o AMR, ako aj o spotrebe antimikrobiálnych látok. Takisto žiadajú Európski komisiu, aby vytvorila databázu na úrovni EÚ. A hoci súhlasia s cieľom znížiť do roku 2030 celkovú ľudskú spotrebu antibiotík v EÚ o 20 %, poslanci trvajú na tom, že vnútroštátne opatrenia musia tiež zabezpečiť, aby aspoň 70 % spotrebovaných antibiotík patrilo do „prístupovej skupiny“ vymedzenej v klasifikácii WHO AWaRe (antibiotiká, ktoré sú účinné proti širokému spektru bežne sa vyskytujúcich patogénov a zároveň vykazujú nižší potenciál rezistencie).

V uznesení sa členské štáty aj Európska komisia vyzývajú, aby podporovali výmenu výskumných údajov a technologické inovácie v oblasti odhaľovania, prevencie a liečby infekcií u ľudí spôsobených patogénmi rezistentnými voči antimikrobiálnym látkam. V tejto súvislosti poslanci tvrdia, že vytvorenie európskeho partnerstva by malo zahŕňať všetky zainteresované strany (priemysel, organizácie pacientov, akademickú obec) a malo by byť prístupné pre malé a stredné podniky. Zdôrazňujú význam koordinácie vnútroštátnych iniciatív v oblasti výroby, obstarávania a vytvárania zásob s cieľom zabrániť nedostatku liekov a výrazne zlepšiť kontinuitu dodávok antimikrobiálnych látok a iných protiopatrení proti antimikrobiálnej rezistencii v EÚ.