pondelok 14. augusta 2023

Bankroty: V júli realita pre 840 Slovákov

Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 718 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 16,99 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júni zbankrotovalo 839 dlžníkov, ich v júli bolo o jedného, resp. o 0,12 percenta viac. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla bolo vyhlásených 73.274 osobných bankrotov.


„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v júli, 71 predstavovali ľudia bez domova, resp. s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, resp. na virtuálnych adresách. Z nich je 45 mužov (63,38 percenta) a 26 žien (36,62 percenta). Celkovo ich podiel na celkovom počte dlžníkov predstavuje 8,45 percenta. Zároveň sme zaznamenali 18 bankrotujúcich manželských párov a 9 príbuzenských väzieb. V júli zbankrotovali aj dve osemdesiatničky. Ženy v tejto vekovej kategórii sa v štatistikách vyskytujú častejšie, než muži. V júli zbankrotovala aj žena narodená v roku 1939,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Vyhlásených bolo 833 konkurzov (99,17 percenta) a 7 dlžníkov (0,83 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júli 2023 ich bolo 74 (8,81 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 766 (91,19 percenta) na majetok nepodnikateľov. Súdy zároveň zrušili 809 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 725 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 84 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Zároveň boli zverejnené 2 uznesenia súdov o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer. Do Registra diskvalifikácií pribudli 3 dlžníci, ktorým v predchádzajúcich mesiacoch oddlženie zrušil súd pre nepoctivý zámer.

Z osobných bankrotov vyhlásených v júli 2023 ich pripadalo na mužov 513 a na ženy 327. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s júlom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 2,30 percentuálneho bodu (58,77 percenta v júli 2022 vs. 61,07 percenta v júli 2023). Pomer žien v júli 2023 medziročne o 2,30 percentuálneho bodu klesol (41,23 percenta v júli 2022 vs. 38,93 percenta v júli 2023). Medzi mužmi ma alo 2,34 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v júli 2022 ich bolo 2,61 percenta) a medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,75 percenta dlžníčok (v júli 2022 ich bolo 3,04 percenta). Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 30,41 percenta na bankrotoch mužov (v júli 2022 najväčšou skupinou medzi mužmi boli tiež tridsiatnici, avšak s podielom 32,46 percenta) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 28,44 percenta (v júli 2022 najväčšou skupinou medzi ženami boli rovnako štyridsiatničky s podielom 32,43 percenta). Najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 202 a v Košickom kraji - 128, najmenej v Bratislavskom – 8 a v Trenčianskom kraji – 73. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v dvoch krajoch: v Bratidslavskom až o 84 percent a v Trenčianskom o 18,89 percenta. O 66,67 percenta počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Trnavskm kraji a o 65,57 percenta v Prešovskom kraji.