streda 16. augusta 2023

Trend: Digitalizácia daní

Nová správa Deloitte s názvom Central Europe Tax Technology Report ukazuje, akým smerom sa uberá vývoj daňových oddelení v digitálnej dobe. Správa vychádza z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 125 vedúcich pracovníkov v oblasti daní a financií z 15 jurisdikcií strednej Európy vrátane Slovenska vo februári a marci 2023. Cieľom je pomôcť firmám pochopiť existujúce vplyvy, možný dosah zmien a strategický prístup podnikov v rámci regiónu k technológiám a digitalizácii.

Hlavným cieľom digitálnych stratégií daňových úradov je modernizovať daňové systémy a zvýšiť ich odolnosť voči podvodom. Takmer dve tretiny respondentov (62 %) si myslia, že je do určitej alebo veľkej miery pravdepodobné, že daňové orgány budú mať v nasledujúcich troch až piatich rokoch priamy prístup k ich IT systémom a až 75 % opýtaných zároveň očakáva, že zvýšená miera digitalizácie povedie k cielenejším, užšie zameraným kontrolám zo strany finančnej správy. Údaje v oblasti daní budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu, keďže zavedením automatizovaných, štandardizovaných požiadaviek by sa mohli postupy daňových úradov v procese daňovej kontroly výrazne skrátiť a zefektívniť. 

Nie je preto prekvapením, že spoločnosti začínajú uplatňovať aktívny prístup k svojej technologickej stratégii. Využívanie programov rozsiahlejšej digitálnej transformácie a implementácia systémov ERP novej generácie, ktoré umožnia daňovým tímom zlepšiť kvalitu a zdokonaliť spracovanie údajov, budú čím ďalej, tým viac nevyhnutným predpokladom na splnenie regulačných požiadaviek v oblasti daňového vykazovania. Napriek tomu viac ako polovica respondentov (60 %) buď neplánuje, alebo len zvažuje ich implementáciu vo svojich spoločnostiach. Polovica všetkých opýtaných navyše považuje za najväčšiu výzvu pri transformácii svojich daňových technológií nedostatok času a zdrojov.