štvrtok 17. augusta 2023

SR: Zamestnanosť a mzdy v júni 2023

Pokles zamestnanosti v slovenskom hospodárstve podľa štatistického úradu pokračoval aj v mesiaci jún 2023. Medziročný pokles sa prejavil až v 7 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Nominálna mesačná mzda sa počas júna 2023 medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach ekonomiky. 

Priemysel, ako najväčšie zamestnávateľské odvetvie, redukoval počty zamestnancov mierne o 0,2 %. Najvýraznejší medziročný pokles zamestnanosti zaznamenali činnosti reštaurácii a pohostinstiev a veľkoobchod. V oboch odvetviach pokles prekročil 3 %, pričom vo veľkoobchode klesá počet zamestnaných osôb už od začiatku roka. Pokles zamestnanosti od 1,5 % do 1,8 % sa prejavil v maloobchode, vybraných trhových službách a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel. Medziročný nárast počtu zamestnancov vykázali stavebníctvo o 1,7 %, informácie a komunikácia o 1,3 % a ubytovanie o 0,3 %. V súhrne za 1. polrok 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil najviac v ubytovaní o 3,9 %, v stavebníctve o 2,5 % a v informáciách a komunikácii o 2,1 %. Naopak, zamestnanci ubudli vo vybraných trhových službách o 2,7 %, veľkoobchode o 2 %, doprave a skladovaní o 0,5 % a v priemysle o 0,4 %.

Nominálne mzdy medziročne rástli dvojciferným tempom. Najvyšší rast 15 % si naďalej zachoval sektor ubytovania s priemernou mzdou 1.082 eur. Najnižšie tempo rastu miezd pod úrovňou 10 % bolo v doprave a skladovaní (v júni mzda dosiahla 1.297 eur) a informáciách a komunikácii (2.372 eur). Reálne mzdy vzrástli najdynamickejšie v sektore ubytovanie, a to o 3,8 %, miernejšie rasty sa prejavili vo vybraných trhových službách (v júni na nominálnu hodnotu 1.440 eur) v stavebníctve (1.044 eur) v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (703 eur) a vo veľkoobchode (1.468 eur). Naopak, pokles reálnych miezd pretrval v doprave a skladovaní, v predaji a oprave vozidiel (1.394 eur), ďalej v priemysle (1.515 eur), maloobchode (1.071 eur) a najvýraznejšie sa prejavil v odvetví informácie a komunikácia o 4,5 %.

Nominálne mesačné mzdy v súhrne za 1. polrok 2023 rástli v rozsahu od 7 % v odvetví informácie a komunikácia až do 18,2 % v ubytovaní. Po zohľadnení vplyvu inflácie od začiatku roka rast reálnych miezd dosiahlo len ubytovanie o 4 % a mierny nárast miezd pocítili aj zamestnanci pracujúci v stavebníctve či v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. V ostatných odvetviach zamestnanci zarobili reálne menej ako v 1. polroku 2022. Pokles reálnych miezd sa najviac prejavil v informáciách a komunikácii o 5,8 %, o viac ako 3 % klesli mzdy v doprave a skladovaní a tiež v priemysle. V absolútnej hodnote najvyššie mzdy nad úrovňou 2.400 eur mesačne boli v informáciách a komunikácii, vo väčšine mesačne sledovaných odvetví priemerná mzda pohybovala od 1.046 eur do 1.458 eur. Najnižšie mzdy v súhrne za 1. polrok 2023 pretrvali v stavebníctve (996 eur) a v činnosti reštaurácií a pohostinstiev (694 eur).