utorok 19. septembra 2023

EU: Spotrebiteľské úvery

Cieľom novej smernice o spotrebiteľských úveroch je zabezpečiť hladké fungovanie úverových trhov a zároveň vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa pred pohľadávkami z kreditných kariet, prečerpaniami a nevhodnými úvermi. Právne predpisy sa budú vzťahovať na zmluvy o úvere do výšky 100.000 EUR. 

Členské štáty budú od veriteľa vyžadovať, aby pred uzavretím zmluvy o úvere vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa v jeho záujme a zabránil tak nezodpovedným postupom pri poskytovaní úverov a nadmernému zadlženiu. Posúdením by sa mala overiť schopnosť spotrebiteľa plniť si svoje povinnosti. Poslanci zabezpečili opatrenie chrániace osoby, ktoré sa vyliečili z rakoviny. Ak žiadajú o úver, na ktorý sa vyžaduje poistenie, majú „právo na zabudnutie“ po príslušnom časovom období, aby ich predchádzajúce ochorenie neovplyvňovalo sadzby poistenia. Nebankoví veritelia a sprostredkovatelia úverov (okrem mikropodnikov a malých a stredných podnikov) budú podliehať postupu udeľovania povolení a registrácii a dohľadu zo strany nezávislých vnútroštátnych orgánov.

Úverová reklama by mala vždy obsahovať jasné a zreteľné upozornenie, že požičiavanie peňazí stojí peniaze. Europoslancom sa tiež podarilo zahrnúť opatrenia, akými sú stropy poplatkov, s cieľom zabrániť zneužívaniu a zabezpečiť, aby spotrebiteľom nebolo možné účtovať nadmerné úrokové sadzby, ročné sadzby alebo poplatky za úvery alebo celkové úverové náklady. Vďaka možnostiam prečerpania a prekračovania výšky úverov, ktoré sú čoraz bežnejšie a nákladnejšie, budú tieto finančné produkty regulované s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľa a zabrániť nadmernému zadlženiu. Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby spotrebitelia mali právo odstúpiť od zmluvy o úvere bez akéhokoľvek dôvodu do 14 dní. Spotrebitelia budú mať právo na predčasné splatenie úveru a zníženie celkových nákladov na úver. Predzmluvné informácie by mali jasne špecifikovať, ako sa má táto náhrada vypočítať.