piatok 27. októbra 2023

EU: Strategický plán pre energetické technológie

Prijatá revízia strategického plánu pre energetické technológie (SET) má pomôcť zosúladiť pôvodné strategické ciele plánu SET s Európskou zelenou dohodou, plánom REPowerEU a priemyselným plánom zelenej dohody – najmä s aktom o nulovej bilancii emisií. Zabezpečí sa tak koordinovaný prístup na dosiahnutie európskych cieľov v oblasti dekarbonizácie, podpore strategických technológií s nulovou bilanciou emisií a budovaniu udržateľnej a odolnej energetickej budúcnosti a konkurencieschopnosti priemyslu.

Plán SET z roku 2007 zohráva kľúčovú úlohu pri podpore rozvoja čistých, účinných a nákladovo konkurencieschopných energetických technológií prostredníctvom koordinácie a spolupráce vo výskume a inováciách v oblasti čistej energie medzi európskym priemyslom, akademickou obcou a národnými vládami. Hoci aktualizovaný plán SET bude mať naďalej zásadný význam pre realizáciu piateho rozmeru energetickej únie, t. j. výskumu, inovácie a konkurencieschopnosti, bude tiež pevne zakotvený v rámci Európskeho výskumného priestoru (EVP).

Európska komisia revíziou SET prijme opatrenia v týchto oblastiach:
  • Zahrnúť nové priority v prierezových otázkach vrátane udržateľnosti už v štádiu návrhu, rozvoja zručností, výskumu a inovácií prispôsobených spoločenským potrebám, digitalizácie a prístupnosti trhu. Podporí tak komplexný prístup k vývoju a zavádzaniu čistých a účinných energetických technológií.
  • Rozšíriť rozsah súčasných technológií tak, aby zahŕňal všetky strategické technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Tento inkluzívny prístup uznáva podstatný vývoj technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov od vzniku plánu SET, čím sa zabezpečuje, že EÚ zostane na čele inovácií v oblasti čistej energie.
  • Vytvoriť špecializovaný pracovný tok pre vodík na vykonávanie pilotného projektu EVP pre ekologický vodík. Toto opatrenie zdôrazňuje záväzok EÚ voči spoločnému podniku zameranému na nové výzvy a vznikajúce technológie, ktoré sú kľúčovým prvkom na ceste Európy ku klimaticky neutrálnej budúcnosti.
  • Nadviazať spoluprácu medzi európskymi technologickými a inovačnými platformami a európskymi priemyselnými alianciami vrátane Battery Alliance, Clean Hydrogen Alliance a Solar FV Industry Alliance. Podporia sa tým investície a posilní sa výrobná kapacita v oblasti technológií čistej energie. Bude sa zaoberať aj výzvami v oblasti trhu, regulácie, infraštruktúry a technológií, ktoré v súčasnosti bránia ich širokému prijatiu.
  • Poskytnúť plán pokroku, ktorý sa bude naďalej monitorovať prostredníctvom informačného systému plánu SET (SETIS). Bude podkladom pre výročnú správu o stave energetickej únie a bude sa šíriť na konferenciách o pláne SET. Tieto nové smerovanie plánu SET navrhnuté pre každú zo šiestich priorít rozmeru "výskum, inovácia a konkurencieschopnosť" energetickej únie bude stimulovať inovácie a zabezpečí zodpovednosť, čím poháňajú Európu smerom k ekologickejšiemu, udržateľnejšiemu energetickému prostrediu.
Partnerstvo pre prechod na čistú energiu, mnohostranné a strategické partnerstvo vnútroštátnych a regionálnych programov výskumu, vývoja a inovácií spolufinancovaných z programu Európsky horizont a národných vlád, bude naďalej podporovať vykonávanie činností plánu SET a bude nápomocné pri podpore jeho rozšíreného rozsahu pôsobnosti. Komisia bude úzko spolupracovať s krajinami zapojenými do plánu SET (v súčasnosti všetky členské štáty EÚ, Island, Nórsko a Turecko), riadiacou skupinou pre plán SET a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami podľa potreby vrátane nových aktérov a osobitných skupín s cieľom vypracovať a realizovať nové opatrenia a ciele uvedené v oznámení.