utorok 14. novembra 2023

EU: Euro 7

Európsky parlament prijal svoju rokovaciu pozíciu o prepracovanom návrhu pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami (Euro 7). Novým nariadením sa aktualizujú súčasné limity pre emisie výfukových plynov (akými sú oxidy dusíka, tuhé častice, oxid uhoľnatý a amoniak) a zavedú sa nové opatrenia na zníženie emisií z pneumatík a bŕzd a zvýšenie životnosti batérií.

Poslanci súhlasia s úrovňami, ktoré navrhla Európska komisia pre emisie znečisťujúcich látok pre osobné automobily, a navrhujú dodatočné rozdelenie emisií do troch kategórií ľahkých úžitkových vozidiel na základe ich hmotnosti. Navrhujú sa v nich aj prísnejšie limity výfukových emisií merané v laboratórnych a skutočných jazdných podmienkach pre autobusy a ťažké úžitkové vozidlá. Parlament chce tiež zosúladiť metodiky a limity EÚ pre výpočet emisií častíc z bŕzd a miery oderu pneumatík s medzinárodnými normami, ktoré v súčasnosti vypracúva Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov.

Európska komisia už 10. novembra 2022 navrhla prísnejšie emisné normy látok znečisťujúcich ovzdušie pre vozidlá so spaľovacími motormi bez ohľadu na použité palivo. Súčasné emisné limity sa vzťahujú na osobné automobily a dodávky (Euro 6) a na autobusy, nákladné vozidlá a iné ťažké úžitkové vozidlá (Euro VI). Ako novinka sa v návrhu Euro 7 riešia emisie mimo výfukových plynov (mikroplasty z pneumatík a častice z bŕzd) a sú tam tiež zahrnuté požiadavky týkajúce sa životnosti batérie. Prijatím tejto správy europrlament reaguje na očakávania občanov, pokiaľ ide o podporu nákupu elektrických vozidiel, ktoré spĺňajú dobré normy životnosti batérií, pokrok v zavádzaní digitálnej a elektrickej infraštruktúry a zníženie energetickej závislosti EÚ od zahraničných aktérov.