piatok 17. novembra 2023

EU: Peňaženka digitálnej identity

Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli počas posledného kola trialógov o nariadení, ktorým sa zavádzajú európske peňaženky digitálnej identity, konečnú dohodu. Občania EÚ budú mať možnosť využívať európsku peňaženku digitálnej identity na prístup k verejným a súkromným on-line službám, pričom bude zaistená ochrana ich osobných údajov v celej Európe. Po formálnom prijatí nadobudne európsky rámec digitálnej identity účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v úradnom vestníku. Členské štáty budú musieť sprístupniť európske peňaženky digitálnej identity svojim občanom do 24 mesiacov po prijatí vykonávacích aktov, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie európskej peňaženky digitálnej identity a technické špecifikácie certifikácie.

Popri verejných službách budú musieť európsku peňaženku digitálnej identity akceptovať na prihlásenie sa do on-line služieb aj veľmi veľké platformy určené podľa aktu o digitálnych službách (vrátane služieb ako Amazon, Booking.com alebo Facebook) a súkromné služby, ktoré sú zo zákona povinné autentifikovať svojich používateľov. Peňaženky budú vďaka svojim prvkom a spoločným špecifikáciám dostatočne atraktívne pre všetkých súkromných poskytovateľov služieb, aby ich akceptovali na účely svojich služieb, čo povedie k vytváraniu nových obchodných príležitostí. Peňaženka takisto uľahčí poskytovateľom služieb dodržiavanie rôznych regulačných požiadaviek.

Okrem bezpečného uchovávania digitálnej identity peňaženka umožní používateľom otvárať si bankové účty, vykonávať platby a ukladať si digitálne dokumenty, ako je mobilný vodičský preukaz, lekárske predpisy, osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo cestovné lístky. Peňaženka bude používateľsky ústretovou a praktickou alternatívou k on-line identifikácii zaručenou právnymi predpismi EÚ. Používateľ peňaženky bude v plnej miere rozhodovať o tom, či bude alebo nebude zdieľať svoje osobné údaje, bude mať zaistený najvyšší stupeň bezpečnosti nezávisle certifikovaný podľa rovnakých noriem, a príslušné časti kódu peňaženky budú uverejnené s otvoreným zdrojovým kódom, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť zneužitia, nezákonného sledovania, vyhľadávania alebo zachytávania údajov vládou.

Peňaženka bude obsahovať prehľad všetkých transakcií, ktoré má jej držiteľ k dispozícii, umožní oznamovať podozrenia na porušenia ochrany údajov a interakciu s inými peňaženkami. Okrem toho budú môcť občania prepojiť peňaženku s existujúcimi vnútroštátnymi systémami elektronickej identifikácie a využívať bezplatné elektronické podpisy na neprofesionálne použitie.