štvrtok 23. novembra 2023

EU: Obnova prírody

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o právnom predpise o obnove prírody. Po prijatí a uplatňovaní v členských štátoch EÚ bude tento právny predpis kľúčovým príspevkom na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a na zvýšenie pripravenosti a odolnosti Európy voči účinkom zmeny klímy.

Právnym predpisom by sa mal začať proces nepretržitého a trvalého oživenia prírody na pevnine aj na mori Európskej únie. Ako celkový cieľ, ktorý sa má dosiahnuť na úrovni EÚ, členské štáty zavedú do roku 2030 opatrenia na obnovu aspoň v 20 % pevninských oblastí EÚ a 20 % jej morí. Do roku 2050 by sa takéto opatrenia mali zaviesť pre všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnoviť. Európsky parlament a Rada budú teraz musieť formálne prijať nové nariadenie. Účinnosť nadobudne 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty potom budú musieť Európskej komisii predložiť svoj prvý plán obnovy prírody do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti.

Na rôzne ekosystémy sa budú vzťahovať rôzne ciele obnovy a členské štáty rozhodnú o konkrétnych opatreniach, ktoré sa budú uplatňovať na ich územiach. Na tento účel vypracujú národné plány obnovy prírody s potrebami obnovy a opatreniami prispôsobenými miestnemu kontextu a harmonogramom ich vykonávania. Vypracujú tieto plány so zapojením miestnych komunít a občianskej spoločnosti. Plány by sa mali usilovať o synergie so zmierňovaním zmeny klímy, adaptáciou na zmenu klímy a predchádzaním katastrofám, ako aj s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Konkrétne ciele pre rôzne ekosystémy sa budú týkať napríklad zlepšenia stavu kľúčových suchozemských a morských biotopov EÚ, mestských ekosystémov, riek a záplavových oblastí alebo zlepšenia rozmanitosti opeľovačov.