utorok 21. novembra 2023

EU: Ochrana detí on-line

Nové európske pravidlá majú nariadiť poskytovateľom internetu posúdiť, či existuje značné riziko ich služieb na on-line sexuálne zneužívanie detí, a zároveň prijať opatrenia na zmiernenie tohto rizika. Opatrenia majú byť cielené, primerané a účinné a poskytovatelia by mali mať možnosť rozhodnúť sa, ktoré z nich použijú. Pornografické stránky majú mať primerané systémy overovania veku, mechanizmy označovania materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí (CSAM) a moderovanie ľudského obsahu spracovania týchto správ. Služby zamerané na deti by mali štandardne vyžadovať súhlas používateľov s nevyžiadanými správami, umožňovať blokovanie a posilniť rodičovskú kontrolu.

Návrh zákona má umožniť súdnym orgánom povoliť časovo obmedzené príkazy ako poslednú možnosť na odhalenie akéhokoľvek CSAM a jeho odstránenie alebo znemožnenie prístupu k nemu. Poslanci okrem toho zdôraznili potrebu zacieliť príkazy na odhalenie na jednotlivcov alebo skupiny (vrátane odberateľov kanála) spojené so sexuálnym zneužívaním detí na základe "dôvodného podozrenia". V prijatom stanovisku vylúčili šifrovanie bez medzifáz z rozsahu príkazov na odhalenie, aby sa zaručilo, že komunikácia všetkých používateľov je bezpečná a dôverná. Poskytovatelia by si mohli vybrať, ktoré technológie budú používať, pokiaľ budú spĺňať prísne podmienky stanovené v právnych predpisoch a budú podliehať nezávislému verejnému auditu.

Zriadiť sa má centrum Európskej únie na ochranu detí, ktoré by pomohlo implementovať nové pravidlá a podporilo poskytovateľov internetu pri odhaľovaní CSAM. Malo by zhromažďovať, filtrovať a distribuovať CSAM správy príslušným vnútroštátnym orgánom a Europolu. Centrum by vyvíjalo detekčné technológie pre poskytovateľov a spravovalo databázu hashov a iných technických ukazovateľov CSAM identifikovaných vnútroštátnymi orgánmi. Podporovalo by tiež vnútroštátne orgány pri presadzovaní nového súboru pravidiel týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí, vedení vyšetrovaní a vyberaní pokút až do výšky 6 % celosvetového obratu za ich nedodržanie. Poslanci napokon navrhujú vytvoriť nové poradné fórum pre práva obetí a pozostalých.