utorok 20. februára 2024

EU: Nebezpečné hračky

Nebezpečné hračky si stále nachádzajú cestu k spotrebiteľom aj v Európskej únii. Podľa systému EU Safety Gate (na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných spotrebiteľských výrobkoch) boli hračky najviac nahlásenou kategóriou výrobkov, čo predstavovalo 23 % všetkých oznámení v roku 2022 a 20 % v roku 2021. Cieľom nových pravidiel je znížiť počet nebezpečných hračiek predávaných v EÚ a lepšie chrániť deti pred rizikami súvisiacimi s hračkami vrátane zmien nákupných návykov v internetových obchodoch a zvýšeného využívania digitálnych technológií.

V záujme zlepšenia ochrany zdravia detí sa aj v novom nariadení naďalej zakazujú karcinogénne a mutagénne látky alebo látky toxické pre reprodukciu. Prijatý text okrem toho zakazuje chemické látky škodlivé pre endokrinný alebo dýchací systém a toxické pre konkrétne orgány. Výrobcovia vytvoria pre každú hračku digitálne pasy výrobkov, v ktorých sa podrobne uvedie, ako hračka spĺňa príslušné pravidlá. Tým sa posilní dohľad nad trhom a posilnia colné kontroly na hraniciach. Spotrebitelia by tiež mali mať ľahký prístup k bezpečnostným informáciám, napríklad prostredníctvom QR kódu.

Aby sa zabránilo prekrývaniu s existujúcimi pravidlami EÚ, europoslanci spresnili, že digitálne hračky s umelou inteligenciou budú musieť byť v súlade so zákonom o umelej inteligencii, ktorý ich klasifikuje ako vysoko rizikové a podrobuje ich posudzovaniu treťou stranou, riadeniu rizík, transparentnosti a ľudskému dohľadu. Podľa pravidiel kybernetickej bezpečnosti EÚ si hračky pripojené k internetu, ktoré majú sociálne interaktívne prvky (napr. hovoriaci alebo filmový), môžu vyžadovať aj posúdenie zhody treťou stranou. Pri posudzovaní bezpečnosti sa budú musieť zohľadniť zdravotné riziká a v prípade potreby duševné zdravie, aby sa zabezpečili najvyššie normy pre blaho detí. Hračky musia byť tiež v súlade s nedávno aktualizovanými pravidlami všeobecnej bezpečnosti výrobkov, napríklad pokiaľ ide o on-line predaj, hlásenie nehôd, právo spotrebiteľov na informácie a nápravu.