štvrtok 22. februára 2024

EU: Preukaz pre zdravotne postihnutých

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie dosiahli dohodu o smernici, ktorou sa ustanoví európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Smernicu navrhla Európska komisia v septembri 2023. V nadchádzajúcich mesiacoch smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Do 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti budú musieť členské štáty začleniť ustanovenia smernice do vnútroštátneho práva. O rok neskôr nadobudne účinnosť legislatíva, kedy môžu osoby so zdravotným postihnutím požiadať o preukazy.

Harmonizovaný európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a zlepšený európsky parkovací preukaz zabezpečia ľahšie uznávanie zdravotného postihnutia a rovnaký prístup k osobitným podmienkam a preferenčnému zaobchádzaniu v celej EÚ počas krátkodobých pobytov v iných krajinách EÚ. Tieto preukazy uľahčia mobilitu osôb so zdravotným postihnutím. Bez ohľadu na to, či ste držiteľom karty v Španielsku cestujúcim v Poľsku alebo obyvateľom Poľska, karta vám zaručí prístup za rovnakých podmienok.

Hlavné body smernice:
• Uznávanie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím ako dôkazu zdravotného postihnutia v celej EÚ. Počas krátkodobých pobytov v iných krajinách EÚ sa osobám so zdravotným postihnutím zaručí rovnaký prístup k osobitným podmienkam a prednostnému zaobchádzaniu, pokiaľ ide o verejné a súkromné služby, činnosti a zariadenia. To môže zahŕňať prednostný prístup, znížené poplatky, osobnú asistenciu a Braillovu alebo zvukovú príručku pre dopravu, kultúrne podujatia, múzeá, centrá voľného času a športu, ako aj zábavné parky. Preukaz dopĺňa existujúce vnútroštátne preukazy alebo osvedčenia a uznáva úlohu každého členského štátu pri posudzovaní zdravotného postihnutia.
• Poskytnúť držiteľom európskeho parkovacieho preukazu rovnaké parkovacie práva v celej EÚ. Európsky parkovací preukaz zabezpečuje rovnaký prístup k vyhradeným parkovacím miestam a ďalším parkovacím podmienkam a zariadeniam. Nahrádza sa ním parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím vytvorený na dobrovoľnom základe prostredníctvom odporúčania Rady. S cieľom riešiť problémy s nejednotným uznávaním v celej EÚ sa v zlepšenom európskom parkovacom preukaze používa spoločný záväzný vzor. Obsahuje aj bezpečnostné prvky na predchádzanie falšovaniu a podvodom.
• Požiadavka, aby členské štáty vydávali a obnovovali európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím bezplatne, a to vo fyzickom formáte (s digitálnymi funkciami), ako aj v digitálnom formáte.
• Požiadavka, aby členské štáty vydávali a obnovovali európsky parkovací preukaz bezplatne alebo za malý poplatok na pokrytie administratívnych nákladov vo fyzickom formáte s digitálnymi funkciami. Každý členský štát môže poskytnúť túto kartu aj v digitálnom formáte.
• Zabezpečenie verejne dostupných informácií o podmienkach a postupoch získania týchto preukazov, ako aj všeobecných informácií o osobitných podmienkach a preferenčnom zaobchádzaní ponúkanom osobám so zdravotným postihnutím. Každý členský štát vytvorí na tento účel osobitnú webovú stránku. EÚ okrem toho vytvorí aj osobitnú webovú stránku, ktorá bude odkazovať na všetky vnútroštátne webové stránky.
• Zaručenie presadzovania a dodržiavania predpisov tým, že sa osobám so zdravotným postihnutím a ich zástupcom umožní podniknúť právne kroky podľa vnútroštátneho práva. Členské štáty musia vytvoriť mechanizmy pre tieto právne kroky a zaviesť pokuty a nápravné opatrenia za porušenia.

Smernica, ktorou sa zavádza európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím, bola oznámená v stratégii EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Prispieva k vykonávaniu Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ, ktorého zmluvnými stranami sú EÚ aj členské štáty EÚ. Je tiež v súlade so zásadami rovnakých príležitostí a začlenenia osôb so zdravotným postihnutím uvedenými v Európskom pilieri sociálnych práv.