štvrtok 7. marca 2024

EU: Enviromentálne trestné činy

Európsky parlament schválil nové pravidlá týkajúce sa trestných činov proti životnému prostrediu a súvisiacich sankcií. Environmentálna kriminalita je štvrtou najrozšírenejšou trestnou činnosťou na svete a popri obchodovaní s drogami, zbraňami a ľuďmi je jedným z hlavných zdrojov príjmov organizovaného zločinu. V decembri 2021 Európska komisia predložila návrh na posilnenie ochrany životného prostredia v EÚ prostredníctvom trestného práva, a to s cieľom riešiť rastúci objem trestnej činnosti v oblasti životného prostredia. Nová smernica nadobudne účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty budú mať potom dva roky na jej transpozíciu do svojho vnútroštátneho práva.

Aktualizovaný zoznam trestných činov proti životnému prostrediu obsahuje aj nezákonný obchod s drevom, nadmerné čerpanie vodných zdrojov, závažné porušovania legislatívy EÚ o chemických látkach a znečisťovania spôsobeného loďami. Nové pravidlá zahŕňajú aj tzv. kvalifikované trestné činy, akými sú rozsiahle lesné požiare a závažné znečistenie ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré vedú k zničeniu ekosystému, a preto sú porovnateľné s ekocídou. Environmentálne trestné činy by sa mali trestať odňatím slobody, ktorého dĺžka bude závisieť od toho, aké dlhodobé, závažné a nenapraviteľné sú spôsobené škody. Za kvalifikované trestné činy bude možné uložiť trest vo výške osem rokov. Ak páchatelia spôsobia smrť osoby, trest bude predstavovať až desať rokov odňatia slobody, pričom ostatné trestné činy sa budú trestať odňatím slobody na maximálne päť rokov. Okrem toho budú páchatelia povinní obnoviť zničené prostredie do pôvodného stavu a nahradiť škody. Môžu im byť tiež uložené pokuty. V prípade spoločností budú pokuty dosahovať 3 alebo 5 % ich ročného celosvetového obratu, resp. 24 alebo 40 miliónov eur v závislosti od povahy trestného činu. Členské štáty sa budú môcť rozhodnúť, či budú stíhať trestné činy, ku ktorým došlo mimo ich územia.

Europarlament trval na tom, aby sa oznamovateľom trestných činov proti životnému prostrediu poskytla podpora a pomoc v trestnom konaní. Okrem toho budú musieť členské štáty zorganizovať špeciálne školenia pre vyšetrovateľov, sudcov a prokurátorov, pripraviť národné stratégie boja proti environmentálnej kriminalite a usporiadať kampane na zvýšenie povedomia. Vlády krajín EÚ budú zbierať údaje o trestných činoch proti životnému prostrediu, aby tak prispeli k lepšiemu riešeniu tohto problému a pomohli Európskej komisii zoznam pravidelne aktualizovať.