štvrtok 23. mája 2024

EU: Etické normy

Európsky parlament schválil vytvorenie nového orgánu Európskej únie na posilnenie integrity, transparentnosti a zodpovednosti v európskom rozhodovacom procese.
 Dohoda dosiahnutá medzi Parlamentom, Radou, Komisiou, Súdnym dvorom, Európskou centrálnou bankou, Európskym dvorom audítorov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Európskym výborom regiónov ustanovuje spoločné vytvorenie nového orgánu pre etické normy. Tento orgán vypracuje, aktualizuje a interpretuje spoločné minimálne normy etického správania a uverejní správy o tom, ako sa tieto normy zohľadnili vo vnútorných predpisoch každého signatára.

Inštitúcie zúčastňujúce sa na činnosti orgánu bude zastupovať jeden vysokopostavený člen a na pozícii predsedu orgánu sa budú inštitúcie každý rok striedať v tejto oblasti. Jeho prácu bude podporovať päť nezávislých expertov, ktorí budú zúčastneným inštitúciám a orgánom k dispozícii na konzultácie o štandardizovaných písomných vyhláseniach vrátane vyhlásení o záujmoch. V sprievodnej správe sa zdôrazňuje, že konečné rozhodnutie je na signatároch a že akákoľvek konzultácia s nezávislými odborníkmi o jednotlivom prípade sa začína žiadosťou signatára. Poslanci tiež poukázali na to, že vyhlásenia o finančných záujmoch dezignovaných komisárov by mali byť spravidla preskúmané nezávislými odborníkmi.

Parlament opakuje svoj záväzok vytvoriť v budúcnosti nezávislý etický orgán, aby bol schopný vykonávať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy a vydávať odporúčania na sankcie. Takýto orgán by mal pozostávať z nezávislých expertov ako riadnych členov a mal by zahŕňať členov inštitúcií a orgánov EÚ pred ich funkčným obdobím alebo službou, počas neho a po ňom, ako aj zamestnancov. Poslanci vyjadrili sklamanie z toho, že Európska rada odmietla pristúpiť k dohode, a vyjadrili poľutovanie nad neochotou Rady umožniť orgánu, aby sa vzťahoval aspoň na zástupcov na ministerskej úrovni členského štátu, ktorý predsedá Rade, a vyjadrili argumenty proti relevantnému odôvodneniu.

Znenie zahŕňa pozície Parlamentu k ustanoveniam o financovaní, kritériám na vymenovanie expertov na základe konsenzu, existujúcim legálnym možnostiam zhromažďovania informácií orgánom a formám práce nezávislých odborníkov. Takisto sa v ňom stanovuje, že je potrebné, aby orgán išiel príkladom a uverejňoval informácie súvisiace s prácou v strojovo čitateľnom otvorenom dátovom formáte prístupnom občanom a zároveň primeraným spôsobom chránil súkromie dotknutých jednotlivcov a prezumpciu neviny. Poslanci napokon zdôrazňujú, že je potrebné definovať, ako sa bude určovať mandát podpredsedu (a náhradníka) zastupujúceho Parlament, a zaviesť mechanizmy zodpovednosti (ktoré by mali zahŕňať Výbor pre ústavné veci) s cieľom zabezpečiť, aby poslanci mali možnosť vyjadriť sa k tvorbe noriem, ktoré budú pre nich záväzné.