pondelok 13. mája 2024

EU: Prvé pravidlá proti násiliu na ženách

Európska únia bude mať prvé pravidlá týkajúce sa boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Cieľom je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a obete domáceho násilia. Požadujú zavedenie prísnejších zákonov proti kybernetickému násiliu, lepšiu pomoc pre obete aj opatrenia na prevenciu znásilnení. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať tri roky na to, aby sa pripravili na vykonávanie ustanovení. Parlament trvá na tom, aby Európska komisia každých päť rokov podávala správu o tom, či je potrebná ich revízia.

Nové pravidlá zakazujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov a nútené manželstvá. Obsahujú aj osobitné usmernenia k trestným činom spáchaným on-line, ako napr. zverejňovanie súkromných údajov alebo nahých obrázkov (tzv. cyber-flashing). Súčasťou novej legislatívy bude aj rozšírený zoznam priťažujúcich okolností pre zločiny, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie tresty. Patrí medzi ne aj trestná činnosť voči verejným činiteľom, novinárom alebo obhajcom ľudských práv. V zozname priťažujúcich okolností sa uvádza aj zámer potrestať obete na základe ich rodu, sexuálnej orientácie, farby pleti, vierovyznania, sociálneho pôvodu či politického presvedčenia, ako aj snaha chrániť alebo očistiť svoju „česť“.

V prvom rade bude potrebné obetiam zaistiť pocit bezpečia, okrem iného aj sprístupnením ubytovania. Takisto by mali mať prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Orgány členských štátov budú mať prísnejšie povinnosti týkajúce sa nahlasovania a zbierania dôkazov. Okrem toho budú musieť lepšie informovať verejnosť o tom, že pohlavný styk bez súhlasu sa považuje za trestný čin.