utorok 14. mája 2024

SR: Zbankrotoval aj 12-ročný tínedžer

V apríli 2024 zbankrotovalo ďalších 854 občanov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. to v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 796 osobnými bankrotmi predstavuje nárast o 7,29 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v marci zbankrotovalo 573 dlžníkov, ich vo štvrtom mesiaci tohto roka bolo o 49,04 percenta viac. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2024 bolo na Slovensku vyhlásených celkovo 80 338 osobných bankrotov.

„V apríli bol vyhlásený konkurz na majetok aj 107 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, resp. na virtuálnych adresách, čo predstavuje 12,75 percenta z ich celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 15 bankrotujúcich manželských párov a 5 príbuzenských väzieb. Do Registra diskvalifikácií, kde sú zaradené osoby, ktorým bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer, v apríli pribudlo 5 dlžníkov a z rovnakého dôvodu bolo zrušených aj 5 oddlžení,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Z 854 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo vyhlásených 839 konkurzov (98,24 percenta) a 15 dlžníci (1,76 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 854 osobných bankrotov v apríli 2024 ich bolo 88 (10,30 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 766 (89,70 percenta) na majetok nepodnikateľov. V apríli súdy zároveň zrušili 787 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 722 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 65 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z osobných bankrotov vyhlásených v apríli 2024 ich pripadalo na mužov 522 a na ženy 332. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s aprílom 2023 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 1,31 percentuálneho bodu (62,44 percenta v príli 2023 vs. 61,12 percenta v apríli 2024). Pomer žien v apríli 2024 medziročne o 1,31 percentuálneho bodu vzrástol (37,56 percenta v apríli 2023 vs. 38,88 percenta v apríli 2024). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli, malo 3,64 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v apríli 2023 ich bolo 3,22 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,71 percenta dlžníčok (v apríli 2023 ich bolo 2,01 percenta). V apríli najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 31,99 percenta (v apríli 2023 to boli štyridsiatnici s podielom 29,58 percenta) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 31,02 percenta (v apríli 2023 to boli tridsiatničky s podielom 30,10 percenta). Zbanktoroval aj jeden 12-ročný tínedžer.

V štvrtom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 161 a v Prešovskom kraji – 138; najmenej v Trnavskom – 72 a v Žilinskom kraji – 87. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov medziročne klesol v troch krajoch – najviac v Trnavskom - o 28,71 percenta, následne v Bratislavskom – o 19,44 percenta a v Trenčianskom o rovných 9 percent. V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Žilinskom kraji – o 38,98 percenta.